• Social Network
 • ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Fanpage Facebook

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

             1. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล

  2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานสากล

  3. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน

  4. พัฒนาบุคลากรและผู้เรียนให้มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน


   เป้าประสงค์ (Goal)

                   1. โรงเรียนเซไลวิทยาคมมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

  2.  โรงเรียนเซไลวิทยาคมนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการ

                   3.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา

                   4.  ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันระดับสากล

  5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความรู้ความสามารถและทักษะตามสมรรถนะและ

       สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ

  6.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร

       และการประกอบอาชีพ

  7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิต

                   8.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-28 19:12:53 น.

โรงเรียนเซไลวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042870601 อีเมล์: salai@live.com
เว็บมาสเตอร์:: ศตพร จงแต่งกลาง โทรศัพท์: 0952275817 อีเมล์: keke.paweena@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]