โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ประธานนักเรียน  นายนพคุณ  ชาวนาแปน

  รองประธานนักเรียน  นายภาคม  มีมูลทอง

  เลขานุการ นางสาวกีรติวรรณ  ยาผาง

  1. คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการและการคลัง

  ประธานกรรมการ  นายนพคุณ ชาวนาแปน

  กรรมการ  นางสาวจรัลพร จันคนา

  กรรมการ  นางสาวพิยดา ธนาสารพูนผล

  กรรมการ  นางสาวดาวประกาย ล้านเที่ยง

  กรรมการ  นางสาวเดือนฉาย ล้านเที่ยง

  กรรมการ  นางสาวสหฤทัย รุ่งแสง

  กรรมการและเลขานุการ  นางสาวกีรติวรรณ ยาผาง

  2. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

  ประธานกรรมการ  นางสาวปริยฉัตร บาลศิริ

  กรรมการ  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์อ่อน

  กรรมการ  นางสาวณัฐธิดา พิศวิมล

  กรรมการและเลขานุการ   นายทัตพล มูลบุรี

  3. คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักเรียน

  ประธานกรรมการ   นายสรัญญู แซงราชา

  กรรมการ   นายเอกบดินทร์ ธงพรรษา

  กรรมการ   นางสาวธราพร ศรีวิลาศ

  กรรมการ  นายธเนศพล นาศพัฒน์

  กรรมการและเลขานุการ  นางสาวกาญจนาภา มังกิตะ

  4. คณะกรรมการฝ่ายบริการและสวัสดิการ

  ประธานกรรมการ   นางสาวดวงหทัย จันทร์รักษ์

  กรรมการ   นางสาวธินันดา แสนกุล

  กรรมการ  นายปรีชา อ่อนศิริ

  กรรมการ  นางสาวณัฐธิดา พิศวิมล

  กรรมการ  นายณัฐวุฒิ กิติยะวงษ์

  กรรมการและเลขานุการ  นางสาวดาวประกาย ล้านเที่ยง

  5. คณะกรรมการฝ่ายแผนงานและโครงการ

  ประธานกรรมการ   นางสาวพิยดา ธนาสารพูนผล

  กรรมการ  นางสาวปริยฉัตร บาลศิริ

  กรรมการและเลขานุการ  นายธนาธิป จันดีน้อย

  6. คณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและติดตามมติการประชุม

  ประธานกรรมการ  นางสาวจรัลพร จันคนา

  กรรมการ  นางสาวสุดารัตน์ จันทร์อ่อน

  กรรมการและเลขานุการ  นายกิตตินันท์ บิดา

  7. คณะกรรมการฝ่ายปกครองและสารวัตรนักเรียน

  ประธานกรรมการ  นายภาคม มีมูลทอง

  กรรมการ  นายบุญญฤทธิ์ สีระคาม

  กรรมการ  นายนิกร อัศวภูมิ

  กรรมการ  นางสาวกาญจนาภา มังกิตะ

  กรรมการและเลขานุการ  นายธเนศพล นาศพัฒน์

  8. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ

  ประธานกรรมการ  นายธนาธิป จันดีน้อย

  กรรมการ  นางสาวสหฤทัย​ รุ่งแสง

  กรรมการ  นางสาวชนาพร สุขสวัสดิ์

  กรรมการ  นางสาวกานมา คำมุงคุณ

  กรรมการ  นายกีรติ พันสนิท

  กรรมการและเลขานุการ   นายกิตติวัฒน์ ดีเดิม

  9. คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม

  ประธานกรรมการ  นางสาวเดือนฉาย ล้านเที่ยง                 

  กรรมการ  นางสาวกานติมา คำมุงคุณ

  กรรมการ  นายนิกร อัศวภูมิ

  กรรมการและเลขานุการ  นายบุญญฤธิ์ สีระคาม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-24 21:22:16 น.

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]