โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณคลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

  2. ส่งเสริมและพัฒนาสื่อเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการศึกษา

  3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนดำรงตน โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษา คือ มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ให้โดดเด่น

  5. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

  6. พัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติและการปฏิรูปการศึกษา

   

  อัตลักษณ์

      มีวินัย  ใฝ่เรียนรู้

   

  เอกลักษณ์

     รู้เท่าทันเทคโนโลยี  เป็นคนดีของสังคม

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

  2. ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

  3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงตนอยู่ร่วมกับสังคม

  4. โรงเรียนมีเอกลักษณ์ คือ นักเรียนรู้เท่าทันเทคโนโลยีเป็นคนดีของสังคม

  5. ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

  6. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และการปฏิรูปการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-31 14:05:19 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมธี ทิพย์รักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสาวลักษิกา ศรีไม้

 • นายเฉลิมพล บุตรมูลสถิติการเข้าเยี่ยมชม

4,595
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]