• การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 • โครงสร้างขององค์กร

  โรงเรียนมีการแบ่งโครงสร้างการบริหารออกเป็น 4  ฝ่าย  คือ  ฝ่ายบริหารวิชาการ  ฝ่ายบริหารงานบุคคล  ฝ่ายบริหารงบประมาณ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  โดยแต่ละฝ่ายมีคณะกรรมการบริหารและผู้รับผิดชอบงานต่างๆ ที่อยู่ในกำกับดูแลของฝ่าย  โดยรองผู้อำนวยการคอยนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  นำเสนอ  รายงานผู้บริหาร โรงเรียนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของโรงเรียน  ปัจจัยภายนอกและภายในตามหลักการจัดทำระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานแผน  (PBB)  เพื่อนำมากำหนดวิสัยทัศน์  เป้าหมาย  แล้วกำหนดกลยุทธ์  วางแผนพัฒนา  และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี  โดยมีเป้าหมายของโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน  ด้านการเรียนการสอน  และด้านผู้บริหาร โดยมีโครงสร้างการบริหารโรงเรียน ดังนี้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-04-26 09:32:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายประทัด ผาลี
 • รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายเมธี ทิพย์รักษ์
 • แนะนำบุคลากร

 • นางสุพรรณี อ้อไธสง

 • นางไพรัช ขอสูงเนินสถิติการเข้าเยี่ยมชม

3,745
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สัญญา โทรัตน์ โทรศัพท์: 0897104036 อีเมล์: torat2519@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]