โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  1. ปรัชญา

            ความประพฤติ  พร้อมสรรพวิชาการ

   

  2. วิสัยทัศน์

              ภายในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและเทียบเคียงมาตรฐานสากล

   

  3. พันธกิจ

            1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชั้นเรียน

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

            3.  พัฒนาหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล

            4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นมืออาชีพ

            5.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

            6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ

            7.  สร้างภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างหลากหลาย

   

  4. เป้าหมาย

            1. มีการใช้แผนการจัดการเรียนรู้ที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  2.  นักเรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

  3.  มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

            4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

            5.  มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน

            6.  มีระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ

            7.  มีภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

   

  5. กลยุทธ์

            1. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  2.  พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ มีคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            3.  พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

            4.  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            5.  พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            6.  พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วม

   

  6. อัตลักษณ์

            ใฝ่ดี มีคุณธรรม

   

  7. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

            คนดีของสังคม

  8. จุดเน้น

            น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   

  9. ค่านิยมองค์กร

            PHWK : Model

            P = Participation                  การมีส่วนร่วม

            H = Honesty                       ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

  W = Winning Attitude           มุ่งสู่ความสำเร็จ

  K = King Rama 9                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9

   

  10. วัฒนธรรมองค์กร

            สามัคคี มีน้ำใจ

   

  11. สมรรถนะหลักของโรงเรียน (core competencies)

            1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

            3. บริการสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-02 10:08:08 น.

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]