โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
 


 • การปฎิบัติหน้าที่
 • > คำสั่งการปฏิบัติงาน

  > หลักสูตรต้านทุจริต

 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •  

  1. ปรัชญา

            ความประพฤติ  พร้อมสรรพวิชาการ

   

   2. วิสัยทัศน์

  “ภายในปีการศึกษา 2566 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจัดการศึกษาเทียบเคียงมาตรฐานสากล”

   

  3. พันธกิจ

        1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษ ที่ 21

                  2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

                  3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

                  4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

                  5. มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

                  6. ระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ

                  7. มีภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

   

   4. เป้าประสงค์

            1. ผู้เรียนมีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

            2. มีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

            3. ผู้เรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน

            4. ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมืออาชีพ

            5. มีสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

            6. ระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ

            7. มีภาคีเครือข่าย สนับสนุนการจัดการศึกษาอย่างหลากหลายและมีคุณภาพ

   

  5. กลยุทธ์

        1. พัฒนาผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะการเรียนรู้ มีคุณธรรม มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21

                  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฐานสมรรถนะ เทียบเคียง

                      มาตรฐานสากล

                  3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

                 4. พัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้เอื้อต่อการเรียนรู้

                 5. พัฒนาระบบบริหารจัดการ แบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBEC

   

  6. อัตลักษณ์

  ใฝ่ดี มีคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

  เป็นอัตลักษณ์ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

  1. ใฝ่ดี คือ คุณลักษณะที่แสดงออกถึงความมีเหตุผล รู้จักแยกแยะถูกผิด รักความสันติ เข้าใจและยอมรับในความแตกต่างระหว่างความคิด

  2. มีคุณธรรม คือ ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมนำไปปฏิบัติได้ ควบคู่ไปกับความรู้ทางวิชาการ

  3. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง คือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

   

  7. เอกลักษณ์ (Uniqueness)

               คนดีของสังคม

  8. จุดเน้น

            น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

   

  9. ค่านิยมองค์กร

            PHWK : Model

            P = Participation                  การมีส่วนร่วม

            H = Honesty                       ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส

  W = Winning Attitude           มุ่งสู่ความสำเร็จ

  K = King Rama 9                 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  เป็นพระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9

   

  10. วัฒนธรรมองค์กร

            สามัคคี มีน้ำใจ

   

  11. สมรรถนะหลักของโรงเรียน (core competencies)

            1. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            2. การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

            3. บริการสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-24 21:22:16 น.

โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810827 อีเมล์: nayangxp@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จิตกร กองลาแซ โทรศัพท์: 0971753636 อีเมล์: comssw@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]