• DLTV
 •  

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

  2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  3. พัฒนาหลักสูตร สภาพแวดล้อม และกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากลและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  4. พัฒนาความรู้ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

  5. ส่งเสริมความสัมพันธ์กับชุมชุมและสร้างเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา        

   

  เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพ ทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นตามหลักสูตร สามารถดำรงชีวิตได้สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21

  2. มีระบบการบริหารจัดการที่เอื้อต่อการสนับสนุนการจัดการศึกษา

  3. มีหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่เทียบเคียงมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  4. มีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

  5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  6. มีเครือข่ายสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เข้มแข็ง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-07-19 15:19:18 น.

โรงเรียนภูหลวงวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042039965 อีเมล์: phuluangwit_plw@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายสุธาทร เมฆทวี โทรศัพท์: 0867600462 อีเมล์: suthathonmektawee@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]