โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ประวัติโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์

 

                   ในปี พ.ศ.2519  ชาวบ้านตำบลโนนปอแดง  ตำบลท่าช้างคล้อง  และตำบลโนนป่าซาง  มีแนวคิดในการขอจัดโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลให้ลูกหลานได้เรียนใกล้บ้าน แต่ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับที่จัดตั้ง
                 ในปี พ.ศ.2521  สภาตำบลท่าช้างคล้องได้มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านพวยเด้ง  ซึ่งเดิมเป็นที่เลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน  ประมาณ  150  ไร่ และชาวบ้านช่วยกันบริจาคทรัพย์    แรงงานปรับสถานที่และก่อสร้างอาคารชั่วคราว  1  หลัง  เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว  หลังคามุงหลังกะสี  ขนาด  2  ห้องเรียนหลังจากนั้นสภาตำบลท่าช้างคล้อง  และตำบลโนนป่าซาง  ได้ดำเนินการก่อตั้งเป็นโรงเรียนประจำตำบลท่าช้างคล้อง
                 ในปี  พ.ศ.  2522  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  ทำการเปิดสอนระดับชั้นมัธยาศึกษาปีที่  1  ปีการศึกษา  2522  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  ตั้งโรงเรียนรัฐบาลประกาศ ณ  วันที่  9  มีนาคม  2522  และในปีนี้  นายประสิทธิ์    พจนธารี  รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  ได้ขอรับบริจาคที่ดินเพิ่ม  รวมเนื้อที่ทั้งหมด  216  ไร่  40  ตารางวา

                 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการต่างๆ ดังนี้ 

                                  1.       โครงการมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท  ( มพช.2 )  รุ่นที่  1  ปีงบประมาณ 2526

                                  2.       โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม  ( มพชส. )  รุ่นที่  1  ปีงบประมาณ 2532

                                  3.       โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ( ค.อมต.สศ. ) รุ่นที่  3  ตั้งแต่   ปีงบประมาณ 2532  -  จนถึง ปัจจุบัน

                                  4.       เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายครั้งแรก  ปีงบประมาณ 2535

                 เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศตั้งกิ่งอำเภอผาขาวขึ้น  โดยแยกการปกครองออกจากอำเภอภูกระดึง  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์    จึงตั้งขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอผาขาว  ตั้งแต่วันที่  15  กุมภาพันธ์  2531  และเปลี่ยนสภาพเป็นโรงเรียนประจำอำเภอ  ต่อมากระทรวงมหาดไทย  ได้ประกาศตั้งเป็นอำเภอผาขาวขึ้น  ตั้งแต่วันที่  4  พฤศจิกายน  2536  ตามที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2537  เปิด  สอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  -  6
                 ในปี  พ.ศ.2546  รัฐบาลปฏิรูประบบการศึกษา  ยุบกรมสามัญศึกษา  และตั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  จึงสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2551 – ปัจจุบัน
                 ในปี  พ.ศ. 2552  โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ผ่านการประเมินและรับรองเป็นโรงเรียนต้นแบบ  1  อำเภอ  1  โรงเรียนในฝัน  ( โรงเรียนดีใกล้บ้าน )  รุ่นที่  2  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  เมื่อวันที่  25  กันยายน  2552
                 ปัจจุบันโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  ตั้งอยู่ที่  25  หมู่  12  ตำบลท่าช้างคล้อง  อำเภอผาขาว  จังหวัดเลย    รหัสไปรษณีย์  42240   โทรศัพท์  042-818074   โทรสาร   042-818075    Website  http://www.santischool.ac.th    และมี  นายจักรพงษ์  แถลงกัณฑ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

 

 
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-02-01 08:38:08 น.

นายจักรพงศ์ แถลงกัณฑ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติวิทยาสรรพ์
นายอาคม ปานเหง้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
สันติวิทยาสรรพ์

นายปิ่นเพชร ไชยสุทธ์
นายดนัย รัตนะ

สถิติการเข้าเยี่ยมชม

2,172
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โทรศัพท์: 042818074 อีเมล์: santi_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จุฑารัตน์ พลนามอินทร์ โทรศัพท์: 0961509991 อีเมล์: mint-cs@hotmail.co.th
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ ITEC สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]