• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

  1.  จัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายโดยการณรงค์แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

  2.  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นโรงเรียนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดีประจำตำบล

  3.  จัดส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และครูมืออาชีพ

  4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษาพัฒนาเป้าหมายสู่มาตรฐานโรงเรียนดีประจำตำบลภายใต้กรอบแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  6.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเอกชนและท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษาสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นและบริการชุมชน

  7.  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาสื่อ สิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานเป็นโรงเรียนดีประจำตำบล

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-26 21:09:15 น.

โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โทรศัพท์: 042810964 อีเมล์: Webmaster@phasamyodwit.ac.th
เว็บมาสเตอร์:: ภูเบศ เพ็งธรรม โทรศัพท์: 0981346718 อีเมล์: phubeth1982@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]