โรงเรียนจันทราราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนจันทราราม  ก่อตั้งเมื่อวันที่  1  กันยายน  2504  โดย ร.ต.ต.  แถว  ณ  นครพนม

  นายอำเภอเมืองหนองคาย  และชาวบ้านนาจันทร์  ร่องเม็ก  ช่วยกันสละแรงงานและทรัพย์สินปลูกสร้างอาคารชั่วคราวขึ้นที่บ้านนาจันทร์  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ตั้งชื่อว่า  โรงเรียนบ้านนาจันทร์  โดยมีนายมั่น  ไกยราช  เป็นครูใหญ่คนแรก  และเป็นโรงเรียนครูคนเดียว  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ  ดังนี้

            วันที่  4  พฤศจิกายน  2539  ชาวบ้านนาจันทร์  ร่องเม็ก  ร่วมประชุมกันมีมติขอย้ายโรงเรียนจากที่เดิมไปตั้งใหม่ที่ชาวบ้านร่องเม็กสงวนไว้  ที่หมู่ที่  7  ตำบลโพธิ์ชัย  อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  ห่างจากที่เดิมประมาณ  1  กิโลเมตร  ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในปัจจุบัน  มีเนื้อที่  10  ไร่โดยจัดสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือบ้านร่องเม็ก  และบ้านนาจันทร์

            วันที่  29  มกราคม  2537  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนบ้านนาจันทร์ เป็นโรงเรียนวัดจันทราราม  ตามความประสงค์ของชาวบ้านร่องเม็กและ              
  วัดจันทราราม

            วันที่  15  มีนาคม  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้อนุมัติให้โรงเรียนรื้อถอนอาคารหลังเก่า  เพื่อนำวัสดุไปสมทบก่อสร้างหอประชุม  โดยมีผู้บริจาคสมทบอีก  20,000  บาท

            วันที่  27  สิงหาคม  2520  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้อนุมัติเงินก่อสร้างอาคารเรียนถาวรแบบ ป. 1 ฉ  ขนาด  4  ห้องเรียน งบประมาณ 180,000  บาท

            วันที่  27  มีนาคม  2521  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนวัดจันทราราม  เป็นโรงเรียนจันทราราม  ตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

            วันที่ 1 พฤษภาคม  2524  โรงเรียนได้เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6

            วันที่  22  มีนาคม  2528  โรงเรียนได้รับงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

  แบบ สปช. 202/2526    จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ 200,000  บาท

            วันที่  12  กันยายน  2531  โรงเรียนได้รับงบประมาณให้สร้างเรือนเพาะชำ  แบบ สปช.พ.1

  จำนวน  1  หลัง  งบประมาณ 17,000  บาท

            โรงเรียนจันทราราม   ตั้งอยู่หมู่ที่    7   บ้านร่องเม็ก     ตำบล โพธิ์ชัย   อำเภอ เมืองหนองคาย   จังหวัดหนองคาย   รหัสไปรษณีย์  43000   โทรศัพท์  0 – 4299-0597

  E – mail…jantraram@yahoo.co.th          website      http://www.sch.jantraramnk.org

   สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต  1   สำนักสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งเมื่อ  วันที่  1  เดือนกันยายน  พ.ศ.  2534    

  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น  82  คน

  มีเขตบริการ  2  หมู่บ้าน  คือ  บ้านร่องเม็ก  หมู่ที่  7   และบ้านนาจันทร์   หมู่ที่   8   ตำบลโพธิ์ชัย

  จำนวนครู   5   คน  และนักการภารโรง  จำนวน   1   คน    (ข้อมูล  ณ  วันที่  10   มิถุนายน  2556)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 04:53:03 น.

โรงเรียนจันทราราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 042990597 อีเมล์: jantraram123@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีระพงษ์ ภาณุมาศ โทรศัพท์: 0815444682 อีเมล์: puretera@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]