โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • ภารกิจ (พันธกิจ)

  1.    จัดการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

  2.    นักเรียนได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ เต็มตามศักยภาพ

  3.    จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน ตรงตาม    ความสนใจของผู้เรียนและความต้องการของชุมชน

  4.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  5.    จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน มีความร่มรื่น  น่าอยู่  น่าเรียน และมีความปลอดภัย

  6.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เสริมกิจกรรมตามนโยบายของสำนักงานเจตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 16:30:01 น.

โรงเรียนดงเว้นดงเจริญวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: 0-4242-1604 อีเมล์: Dongwen2554@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นพฤทธิ์ สิทธิสาร สิทธิสาร โทรศัพท์: 0959204111 อีเมล์: tomodachi7016@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]