โรงเรียนบ้านสร้างพอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ : 1.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทุกสาระการเรียนรู้ ให้มีมาตรฐาน สอดคล้องกับหลักสูตร และความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครองและชุมชน

                 2.จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้มีการฝึกปฏิบัติจริง แสวงหาความรู้และเรียนร่วมกัน

                 3.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างวินัยในตนเองของผู้เรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์

                4.จัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพอย่างพอเพียง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

                5.สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและแหล่งเรียนรู้ในชุมชน

                6.สนับสนุนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้าน IT มาใช้ในการจัดการศึกษา

                7.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

                8.เร่งพัฒนาโรงเรียนตามข้อเสนอแนะของ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาะพการศึกษา(สมศ.)เพื่อเตรียมรับการประเมินรอบที่ 3

  เป้าหมาย : 1.ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ครอบคลุมทุกสาระการเรียนรู้

                     2.ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                     3.ผู้เรียนมีความึิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน รักการเขียนและรักการค้นคว้า รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ

                     4.ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ แลเะพัฒนาสิ่งแวดล้อม

                     5.ผู้เรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ รักการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-17 10:55:51 น.

โรงเรียนบ้านสร้างพอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: sangpok59@gmail.com.com
เว็บมาสเตอร์:: นางละมัย ศรีชัยชนะ โทรศัพท์: 0817687644 อีเมล์: lamaisri11@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]