• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • เป้าหมายของโรงเรียน

           1.  โรงเรียนจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2.  ครูทุกคนสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข

           3.  ครูทุกคนมีความสามารถในการใช้กระบวนการวิจัย  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดีขึ้นได้

           4.  โรงเรียนสามารถนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและจัดกิจกรรมการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           5.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงานให้สอดคล้องกับหลักการและนโยบายการปฏิรูประบบราชการ

  และการปฏิรูปการศึกษา

                                  6.  นักเรียนทุกคนเป็นผีมีคุณธรรม  จริยธรรมและจิตสำนึกในความเป็นไทย

                                  7.  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  สนับสนุนพลังความคิดและงบประมาณ

                                  8.  จัดภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สะอาด  ร่มรื่นและเป็นสัดส่วน  เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าของเยาวชนและชุมชนได้ตลอดปี


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-07 12:16:04 น.

โรงเรียนอนุบาลจุมพลโพนพิสัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471277 อีเมล์: 43020009@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: Pittaya Nam-ung โทรศัพท์: 0894188061 อีเมล์: pitt.n@kkumail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]