• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  1. สร้างความเข้าใจ ตะหนักและเห็นคุณค่าของกระบวนการลูกเสือ แก่ ผู้เรียน  ครูและบุคลากร

  ทางการศึกษา

  1. จัดให้มีกระบวนการลูกเสือแทรกในกิจกรรมประจำวันของผู้เรียนทุกวันจนเป็นกิจวัตร
  2. เน้นการจัดการเรียนรู้ตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรผ่านการทำกิจกรรม(Learning by Doing)บนพื้นฐานผู้เรียนเป็น

  สำคัญChild center

  1. พัฒนาผู้เรียน  ด้านความสามารถ ทักษะตามหลักสูตรสถานศึกษา การอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียน สมรรถนะ

  ที่สำคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผ่านกระบวนการลูกเสือ

  1. บริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  2.  บริหารจัดการและจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา

   

   

  เป้าหมาย

  1. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าใจ ตะหนักและเห็นคุณค่าของกระบวนการลูกเสือ
  2. ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ใช้กระบวนการลูกเสือในกิจวัตรประจำวัน
  3. ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นไปตามเกณฑ์
  4. ความสมดุลและเข้มแข็ง ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของการบริหารจัดการ
  5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและจัดการศึกษา

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ โทรศัพท์: 0887414072 อีเมล์: chkotapan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]