• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

  โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคีเป็นโรงเรียนแบบอย่างการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ และมีการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในกาจัดการศึกษาทั้งในและนอกสถานศึกษา

   

  คำอธิบายวิสัยทัศน์

   

      คุณภาพผู้เรียน  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

           ๑.ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ  หมายถึง  ผลสัมฤทธิ์ตามหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ระดับชาติ การอ่าน การเขียน  การคิด  การคำนวณ  การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และความพร้อมในการศึกษาต่อ

           ๒.คุณลักษณะที่พึงประสงค์  หมายถึง  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร

      กระบวนการลูกเสือ  หมายถึง  การให้การศึกษาผ่านกระบวนการ ทางหลักศีลธรรมจากกฎและคำปฎิญาณของลูกเสือ  (Scout Promise and Laws)  การเรียนรู้โดยการกระทำ (Learning by Doing) เน้นการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้ง  (Outdoor Activities)  การใช้ระบบหมู่  (Patrol System)  และความก้าวหน้าของบุคคล โดยใช้หลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ (Proficiency Badges)

      การบริหารจัดการ  หมายถึง  การดำเนินงานตามกรอบงาน ทั้ง  ๔  งาน  คือ  งานวิชาการ   งานบุคลกร  งานงบประมาณ  และงานบริหารทั่วไป

      หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หมายถึง  การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนการใช้ความรู้ ความรอบคอบละคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำ
  ต่าง ๆ

      ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา    หมายถึง  ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

      ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษานอกสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานต้นสังกัด และผุ้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น

   

        ปรัชญา

  กระบวนการลูกเสือ  สร้างคนดีให้กับสังคม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-15 12:51:51 น.

โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อนสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0812624699 อีเมล์: wernrong@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายชาญวิทย์ โคตะพันธ์ โทรศัพท์: 0887414072 อีเมล์: chkotapan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]