• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • รับเด็กในเขตบริการให้ได้เข้าเรียนทุกคน และได้รับการพัฒนาเต็มตามวัยและเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี  พ.ศ.2544 มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของโรงเรียน  และส่งเสริมความเป็นเลิศ  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรทั้งภาครัฐ


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-05 13:19:55 น.

โรงเรียนบ้านนาตาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0985899115 อีเมล์: 43020013@Nongkai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายชัชฌาณิศวร์ วิเศษพงศภัทระ โทรศัพท์: 0985899115-0942919799 อีเมล์: aittiwat@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]