• เรียนออนไลน์&ออนดีมานด์
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • คำขวัญโรงเรียน
         อนามัยดี มีวินัย ตั้งใจศึกษา พัฒนาชุมชน 
   
   
   
   
  วิสัยทัศน์
         มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ตามเกณฑ์มาตรฐานกรมอนามัย มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล และใช้เทคโนโลยีได้ในชีวิตประจำวัน มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำรงชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   
   
  ปรัชญาของโรงเรียน
         นตฺถิ ปญฺญา สมาอาภา ( แสงสว่าง เสมอปัญญาไม่มี )

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-06-26 12:08:21 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042016034 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: บัวบาน วงศาสืบ โทรศัพท์: 0924042694 อีเมล์: ัyadamon61@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]