โรงเรียนบ้านวัดหลวง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านวัดหลวง

    1.  นายประจักษ์  อภัยภักดิ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

    2.  นายอักษร  พุทธจง    รองประธานกรรมการ

    3.  นายวีรศักดิ์  สุขา          กรรมการ

    4.  นายกฤตกนก บูชากุล     กรรมการ

    5.  นายสมชาย  ฉัตรธง         กรรมการ

    6.  นางสมปอง  สลาพิมพ์        กรรมการ

    7.  นางนัยนา  บูชากุล            กรรมการ

    8. นายเพลิน  พิมพศักดิ์         กรรมการ

    9.  นายพิทยา  บริจาค      กรรมการและเลขานุการ

    คณะกรรมการที่ปรึกษา

    1.  นายสมจิตร  จินดา

    2.  นายสามารถ  ปาณศรี

    3.  นางสีชมพู  พานะกิจ

    4.  นายทรัพย์สิน  สาริมูล

    5.  นายบัญชา  ผิวชมพู

    6.  นายสายัณย์  บูชากุล

    7.  นางฉวีวรรณ  ราชบุรี

    8.  นางสุดารัตน์  อภัยพรม

    9.  เรือตรีสมโภชน์  จันทร์หล้า

    10.  นายธงชัย  การประกอบ

    คณะกรรมการกิติมศักดิ์

    1.  พระราชพุทธิมุณี   ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดหนองคาย

    2.  พระครูพิสัยกิจจาทร    ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพนพิสัย

    3.  พระครูปิยธรรมพินิจ   เจ้าอาวาสวัดหนองเรือคำ

     


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 16:21:47 น.

โรงเรียนบ้านวัดหลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471330 อีเมล์: nanta05@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อัจฉรา หล้าคอม โทรศัพท์: 0895773969 อีเมล์: achara.stat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]