• ประวัติโรงเรียน
 •  โรงเรียนบ้านหาดสั่ง ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ที่ 7 บ้านหาดสั่ง ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคาย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2 รหัสไปรษณีย์  43120   

   ประวัติ โรงเรียนบ้านหาดสั่ง   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  28   พฤษภาคม  2483   ที่บ้านหาดสั่ง  ตำบลสร้างนางขาว  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  จัดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยใช้วัดอาณัติการามเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  เมื่อปี  2514  โรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน   105,000    บาท   ก่อสร้างอาคารเอกเทศถาวร  แบบ  ป. 1  ฉ  ต่อมาปีการศึกษา  2523   ได้ขยายถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6   ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  2521   ปีการศึกษา  2526  ได้เปิดสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  รวมเป็น  8   ชั้นเรียน

  ปัจจุบันเปิดเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีอาคารเรียน 3 หลัง  อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 2 หลัง ปัจจุบันมีนักเรียน 70  คน 

  การเดินทางจากที่ว่าการอำเภอโพนพิสัยถึงโรงเรียนโดยรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะทาง 20  กิโลเมตร ระยะทางห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2   ประมาณ  23  กิโลเมตร

  รายชื่อผู้บริหารที่เคยดำรงตำแหน่ง

            1.  นายฉ่ำ    นิลศิริ                          ครูใหญ่           2483  -  2486

            2.  นายทองพูล  แก้วศรีสุข                  ครูใหญ่           2486  -  2488

            3.  นายเลื่อน    เคหะฐาน                   ครูใหญ่           2488  -  2490

            4.  นายฉ่ำ    นิลศิริ                          ครูใหญ่           2490  -  2492

            5.  นายมานะ    บุตรสาระ                   ครูใหญ่           2492  -  2599

            6.  นายบัญชา   ศรีสม                       ครูใหญ่           2599  -  2500

            7.  นายสนอง   อภัยพรม                    ครูใหญ่           2500  -  2502

            8.  นายหิง     สุวรรณไตร                    ครูใหญ่           2502  -  2503

            9.  นายสงัด เกษตรสมบัติ                    ครูใหญ่           2503  -  2504

           10.  นายบัญชา   ศรีสม                    ครูใหญ่           2504  -  2525

            11.  นายวีระ  มาตา                         ครูใหญ่           2525  -  2533

            12.  นายไชยเรศ  บัวใหญ่รักษา             ครูใหญ่           2533  -  2539

            13.  นายเชิดศักดิ์   น้อยบรรเทา            รักษาฯ           2539  -  2540

            14.  นายยงยุทธ  สีหาวงษ์                   ผู้อำนวยการ     2540  -  2549

            15.  นางทองพูล   มะธุผา                    รักษาฯ            2549  -  2549

            16.  ว่าที่ ร.ท.รัฐฐา    มานัส                 ผู้อำนวยการ     2549  -  2559

            17.  นายมนตรี  ฮักหอม                     ผู้อำนวยการ     2559 – ปัจจุบัน       

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 12:00:48 น.

โรงเรียนบ้านหาดสั่งหาดทรายทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020056@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: อนุวัฒน์ ชาญฉลาด โทรศัพท์: 0807614539 อีเมล์: anuwat_c52@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]