• ประวัติโรงเรียน
 • ตอนที่ 1

  ข้อมูลพื้นฐาน

  1. ข้อมูลทั่วไป

                             โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตำบลชุมช้าง  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย     รหัสไปรษณีย์ 43120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มี นักเรียนในเขตบริการ
  6 หมู่บ้าน ได้แก่ 1.บ้านโพนบก 2.บ้านชุมช้าง 3.บ้านเอราวัณ  4.บ้านโพนเงิน  5.บ้านโพนบุญ
  6.บ้านข้องไก่  นักเรียนนอกเขตบริการ  3  หมู่บ้านคือ  บ้าท่าลี่  บ้านดอนกลาง  บ้านโนนหนามแท่ง

                          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

                       โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง  ตั้งอยู่หมู่ที่  13  บ้านเอราวัณ  ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ตั้งขึ้นเมื่อ 30  พฤศจิกายน  พุทธศักราช  2466 จัดตั้งโดยใช้เงินการศึกษาฟรีจากประชาชนโดยนายอำเภอโพนพิสัย        เปิดสอนชั้น ป.1 เพียงชั้นเดียว อาศัยศาลาวัดโพธิ์ศรี  และวัดสมุหนาค เป็นที่ทำการสอนชั่วคราว

                       พุทธศักราช  2483 คณะครูชาวบ้าน ซึ่งประกอบด้วย บ้านชุมช้าง บ้านโพนบก บ้านข้องไก่ บ้านท่าลี่ บ้านดอนกลาง ได้ร่วมกันจัดหาสถานที่เพื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ คือ สถานที่ตั้งโรงเรียนในปัจจุบันนี้

                 พุทธศักราช2484 ได้สร้างอาคารเรียนไม้ยกพื้นสูง1เมตร หลังคามุงด้วยไม้ปูพื้นไม้ ไม่มีฝาประตู  หน้าต่าง

                       พุทธศักราช  2488  คณะครู – ชาวบ้าน ช่วยกันสละทรัพย์และแรงงานจัดทำฝาประตู – หน้าต่าง และแล้วเสร็จใช้เป็นที่เรียนถาวรและเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

                       พุทธศักราช  2499 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มุงหลังคาสังกะสีโดยนำหลังคาไม้ออก  ใช้ทำการสอนเรื่อยมา สภาพอาคารชำรุด ยากต่อการซ่อมแซมและยิ่งกว่านั้นอาคารเรียนหันหลังให้ถนนยิ่งไม่เหมาะสม

                       พุทธศักราช  2510 ได้รับจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียน แบบ ป.1ฉ จำนวน
  4 ห้องเรียน เงิน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน) สภาตำบลชุมช้างได้รับจัดสรรงบภาษีบำรุงท้องที่ 11,000 (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเงิน พ.ช.ต. จำนวน 16,328 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมห้องกลางเป็นมุขยื่นออกมากว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร ตลอดเทพื้นอาคารเรียนทั้ง 4 ห้อง

                       บ้านทุ่งธาตุ ต.จุมพล ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้สร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างบ้านทุ่งธาตุ – ท่าลี่ – ดอนกลาง ทางราชการจึงให้นักเรียนบ้านท่าลี่  บ้านดอนกลาง แยกไปเรียนที่โรงเรียนบ้านทุ่งธาตุ  ยังคงเหลือเฉพาะนักเรียนบ้านชุมช้าง  บ้านโพนบก  บ้านข้องไก่

                       พุทธศักราช  2516 ได้เปิดทำการสอนจากชั้น ป.1 – ป.7 ตาม พ.ร.บ. การศึกษาภาคบังคับ และได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ “ร.ร. ชุมชน” ตามนโยบายของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดสอนวิชาชีพให้กับนักเรียนและประชาชนในเขตบริการ คือ การตัดเย็บเสื้อผ้า  เครื่องปั้นดินเผา 

                       -  ได้รับจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สร้างอาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง 

                       -  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างส้วม 1 หลง 5 ที่นั่ง

                       พุทธศักราช  2518 ทางราชการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่จาก 7 ปี เหลือ  6 ปี  โรงเรียนจึงเปิดทำการสอน ชั้น ป.1 – ป.6 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

                       -  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู 2 หลัง

                       พุทธศักราช  2519 – 2521 คณะครู – ชาวบ้าน  ได้สละทรัพย์  แรงงาน  สร้างรั้วคอนกรีต  พร้อมประตูเหล็ก 2 ด้านยาว 85 เมตร  สูง 1.80  เมตร

                       -  ได้รับจัดสรรงบประมาณในโครงการ ก.ส.ช. 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อต่อเติมอาคารเรียน 1 ห้อง

                       พุทธศักราช  2522 ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้างอาคาร แบบ ป.1ฉ  จำนวน 4 ห้องเรียน 

                       พุทธศักราช  2524 ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ป.1ฉ  จำนวน 4 ห้องเรียน พร้อมครุภัณฑ์

                       พุทธศักราช  2525 ได้รับจัดสรรงบประมาณก่อสร้างส้วม แบบองค์การ จำนวน 1 หลัง 3 ที่นั่ง

                       -  สภาตำบลชุมช้าง  สร้างรั้วคอนกรีต ด้านข้าง 2 ด้าน ด้านละ 15 เมตร  เงิน 1,8000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาท)

                       พุทธศักราช  2527 ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบองค์กร 1 หลัง 3 ที่นั่ง

                       พุทธศักราช  2531 ได้รับงบประมาณต่อเติมชั้นล่าง 2 ห้อง เพื่อตั้งศูนย์วิชาการกลุ่มและสำนักงานกลุ่ม

                       -  ได้รับงบประมาณขุดบ่อปลา  ขนาด 20 x 25 เมตร

                       พุทธศักราช  2542 กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในกระทรวงใหม่โดยยุบรวมกรมต่างๆ ในส่วนกลางโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ(สปช.) ไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545

                       พุทธศักราช  2544  เปลี่ยนหลักสูตรใหม่

                       พุทธศักราช  2546  กระทรวงศึกษาธิการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคล

                       -  ได้ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 2 ห้อง โดยใช้งบบริจาค

                       พุทธศักราช  2549  ได้ก่อสร้างโรงอาหาร โดยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา

                       พุทธศักราช  2550 ได้ต่อเติมโรงอาหาร 2 ห้อง ทำห้องครัวห้องเก็บของ เทพื้นและฟุตบาท สิ้นเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้งบผ้าป่าและบริจาค

                       -  จัดสร้างรั้ว ค.ส.ล. ติดโรงอาหารยาว 45  เมตร

                       -  จัดสร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง  5  เมตร  ยาว  95  เมตร  โดยงบสมทบจาก อบต. ชุมช้าง 30,000  บาท โดยใช้แรงงานชาวบ้าน

                       -  จัดสร้างสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนสิ้นงบประมาณ 30,000  บาท โดยงบบริจาค

                       -  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมอาคารเรียน ป.1 ฉ. จำนวน 300,000 บาท เพื่อเปลี่ยนสังกะสีและทาสีอาคารเรียน

                       พุทธศักราช  2551

                       -  ถมที่ด้านข้างโรงอาหาร  สิ้นเงิน 30,000  บาท โดยงบบริจาค

                       -  สร้างถนน ค.ส.ล. กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร  โดยงบบริจาค และงบสมทบจาก อบต.ชุมช้าง 30,000  บาท  รวมทั้งสิ้น  105,000  บาท  (หนึ่งแสนห้าพันบาทถ้วน)

                       -  จัดเตรียมสถานที่ก่อสร้างอาคารเรียน โดยการจัดซื้อที่ดินจำนวน 1 ไร่ 1 งาน ในราคา 430,000  บาท โดยใช้งบบริจาค

                       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 3,440,000 บาท (สามล้านสี่แสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

                       พุทธศักราช  2552 

                       -  ขยายสนามฟุตบอล กว้าง 63 เมตร ยาว 90 เมตร

                       -  ย้ายโรงอาหารโรงฝึกงาน ใช้งบประมาณ 50,000  บาท โดยใช้งบบริจาค

                       ปีพุทธศักราช  2553  กระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่  คือ  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และโรงเรียนเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2553 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4

                       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษากว้าง 16 เมตร

   ยาว 26 เมตร   งบประมาณ 134,100 บาท

                       -  ได้รับงบประมาณก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 80 เมตร  งบประมาณ 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

                     

    ปีพุทธศักราช  2562

                            โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง   มีบุคลากร จำนวน 14  คน ผู้บริหาร  2  คน  ครูผู้สอน 8 คน, พนักงานราชการ  1  คน, ครูพี่เลี้ยง 1 คน  ครูธุรการ  1  คน  ครูช่วยสอน  1  คน จำนวนนักเรียนชาย  74   คน  หญิง     62 คน รวมทั้งสิ้น  136  คน (ข้อมูล 10  มิถุนายน 2562)  มีเขตบริการ 6 หมู่บ้าน คือ 1. บ้านโพนก  2. บ้านชุมช้าง 3. บ้านเอราวัณ 4. บ้านโพนเงิน    5. บ้านโพนบุญ  6. บ้านข้องไก่   มีนักเรียนนอก เขตบริการ 3  หมู่บ้าน  คือ 1.บ้านโนนหนามแท่ง  2.บ้านดอนกลาง  3.บ้านท่าลี่


   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:12:43 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-414301 อีเมล์: 43020018@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย โทรศัพท์: 098-1432973 อีเมล์: kroonoinong@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]