• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ  (Mission)

  1.  โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันสนับสนุนให้เด็กในวัยเรียนได้รับการศึกษาตามระดับชั้นอย่าง  ทั่วถึงทุกคน

  2.  พัฒนาการจัดประสบการณ์ให้เด็กปฐมวัยให้ มีความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ

  3.  ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สุขภาพจิตดี ป้องกันตัวเองให้พ้นจากโรคภัยและสิ่งเสพติด

  4.  พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร์สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

  5.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในห้องเรียน  และชีวิตจริง

  6.  พัฒนานักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นระเบียบวินัยในตนเอง ความซื่อสัตย์            ความรับผิดชอบ และความเสียสละ

  7.  โรงเรียนและชุมชนร่วมกันจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            มีความสะอาดร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ห่างไกลอบายมุข

   

  เป้าประสงค์  (Goals)

  1.  เด็กทุกคนในเขตบริการอายุในวัยเรียนได้เข้าเรียนทุกคน

  2. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาสนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับอาชีพของท้องถิ่น เป็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมไทย การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาไทย

  3. นักเรียนทุกคนมีความสามารถในการอ่าน การเขียนภาษาไทยในระดับดี มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ในระดับคุณภาพ 3

  4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. และสมศ. กำหนด

  5. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพจิตดี

  6. นักเรียนทุกคนมีความสามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และแก้ปัญหาได้

  7. ครูทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ               นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจริง

  8. ครูทุกคนมีสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงานผ่านเกณฑ์

  9. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นในกลุ่มวิชาหลัก ในการวัดผลและประเมินผล   LAS   NT และ O-Net

  10. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สะอาด ร่มรื่น  สวยงามนักเรียนเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัย โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้คู่ชุมชน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:12:43 น.

โรงเรียนชุมชนบ้านชุมช้าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-414301 อีเมล์: 43020018@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายเกียรติศักดิ์ ไชยฮ้อย โทรศัพท์: 098-1432973 อีเมล์: kroonoinong@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]