โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง  ตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  ๑๐  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๘๒  โดยอาศัยศาลาวัดศรีบุญเรืองเป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน  โดยใช้นามว่า  โรงเรียนประชาบาลชุมช้าง  ๕  (วัดศรีบุญเรือง)  นายอำเภอโพนพิสัยเป็นผู้ตั้งโรงเรียน  ดำรงอยู่ด้วยเงินประถมศึกษา  เดิมแรกมีครู  ๒  คน  คือ  
  ๑.นายจันทา  ศิลาคม  ๒.นายผง  สีหไตร  มีนักเรียนทั้งหมด  ๒๗  คน  แบ่งการสอนออกเป็น  ๒  ชั้น  คือ
  -  ชั้นเตรียมประถมหญิง ให้ นายจันทา  ศิลาคม  เป็นครูประจำชั้น
  -  ชั้นเตรียมประถมชาย ให้ นายผง  สีหไตร  เป็นครูประจำชั้น
  หลายปีต่อมาจำนวนนักเรียนได้เพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ  ศาลาวัดซึ่งเป็นที่เรียนนั้นคับแคบครูและผู้ใหญ่บ้านพร้อมทั้งราษฎรในหมู่บ้านโนนหนามแท่งและบ้านคุยลุมพุก  ได้ประชุมเพื่อหาทางสร้างโรงเรียนแบบถาวรเพื่อขยายที่เรียนให้กว้างพอกับจำนวนนักเรียน  และได้ของบจากทางอำเภอมาเพิ่ม  ตลอดจนได้ครูมาเพิ่มอีก  ๑  คน  คือ  นายกองศรี  ปู่วัง  ต่อมาวันที่  ๗  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๑๒  นายเปลื้อง  นุราช  ได้มาเป็นครูใหญ่
  พ.ศ.๒๕๑๙  ได้งบประมาณก่อสร้างบ้านพักครู  แบบองค์กร  ๔,๕๐๐  บาท
  พ.ศ.๒๕๒๐  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป.๑  ขนาด  ๓ ห้องเรียน  ๑๘๐,๐๐๐  บาท
  พ.ศ.๒๕๒๑  ได้งบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงาน  แบบองค์กร  ๑๐๐,๐๐๐  บาท
  พ.ศ.๒๕๒๗  ได้งบประมาณก่อสร้างถังน้ำ  แบบ  ฝ.๓๓  ๓๐,๐๐๐  บาท
  พ.ศ.๒๕๒๙  ได้งบประมาณก่อสร้างอาคาร  แบบ  ป.๑  ฉ  ๔๔๐,๐๐๐  บาท  
  และได้รับงบประมาณ  ๑๐,๐๐๐  บาท  เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นอนุบาล  ๑  ถึง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๓๗  นายคำเปลื้อง  นุราช  ได้เกษียณอายุราชการทำให้ นายทวีชัย  มานะดี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อย  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
  พ.ศ.๒๕๔๑  ได้ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  (ตรวจรับ  ๔  ม.ค.  ๔๑)  และห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  ในปีเดียวกันได้รับงบก่อสร้างอาคารเรียนกึ่งถาวรแบบกรมสามัญ    ขนาด  ๖  ห้องเรียน  ห้องละ  ๖๔  ตร.ม.  ทำการก่อสร้างโดย  V.C.S.  หนองคายก่อสร้าง  
  (นายคำพุก  กาญจนวงษา)  เริ่มก่อสร้าง  ๓๐  ก.ย.  ๔๑  -  ๔  มี.ค.  ๔๒  งบประมาณ  ๙๖๐,๐๐๐  บาท  
  พ.ศ.๒๕๔๙  (๙  พฤศจิกายน  ๒๕๔๙)  นายทวีชัย  มานะดี  ย้ายไปที่โรงเรียนบ้านเวินร่องถ่อน-สามัคคี  นายวัชระ  พรมวิโย  มาดำรงตำแหน่งแทน
  พ.ศ.๒๕๕๐  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วม  แบบ  สปช.  ๖๐๔/๔๕  (๔  ที่นั่ง)  ราคา  ๒๔๐,๐๐๐  บาท  โดย  หจก.ยุวดีโพนพิสัยก่อสร้าง
  พ.ศ.๒๕๕๑  (๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑)  นายวัชระ  พรมวิโย  เกษียณอายุราชการ  
  นายสำราญ  โอตาคาร  มาดำรงตำแหน่งแทน  
  พ.ศ.๒๕๕๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้าง,  ลานกีฬาอเนกประสงค์  จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
  พ.ศ.๒๕๕๔  ได้รับงบประมาณห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์  และอินเตอร์เน็ต  จากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจกรรมโทรคมนาคมแห่งชาติ  (กสทช.)
  พ.ศ.๒๕๕๕  ได้รับงบประมาณ  ห้องเรียนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
  พ.ศ.๒๕๕๖  ได้รับงบประมาณ  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  ระดับประถมศึกษา  จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สพฐ.)
  พ.ศ.๒๕๕๗  ได้รับงบประมาณ  ซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาโรงฝึกงาน
  พ.ศ.๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณ  ซ่อมแซมปูพื้นกระเบื้องอาคารชั่วคราวกึ่งถาวร
  พ.ศ.๒๕๕๙  ได้รับงบประมาณ  ซ่อมแซมทาสีอาคารเรียน  ป.๑  ฉ  และซ่อมแซมเปลี่ยนประตู  หน้าต่าง  เหล็กตาข่ายช่องลมและอื่นๆ  ของอาคารเรียน  ป.๑  ฉ 
  พ.ศ.๒๕๖๑ ได้รับงบผ้าป่าศิษย์เก่า เทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก หน้าอาคารเรียนและโรงจอดรถ
  พ.ศ.๒๕๖๑ (๓๐ ก.ย. ๒๕๖๑) นายสำราญ  โอตาคาร เกษียณอายุราชการ
  นายประลอง  ไชยวี มาดำรงตำแหน่งแทน
  พ.ศ.๒๕๖๒ ได้งบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนเสา ยกอาคารเรียน ป.๑ ฉ
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-14 09:18:09 น.

โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0979922808 อีเมล์: bannonnamthaengschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นราวดี พระโพธิ์ โทรศัพท์: 0823111954 อีเมล์: noodiianan@gmail.con
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]