• ประวัติโรงเรียน
 •                                                                                                                                           รวบรวมโดย...ชัยสฤษดิ์  อนุตรินทร์..2554

   

            โรงเรียนบ้านผือ  จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๔๗๔  โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัด วุฒิกาวาสเป็นสถานที่เรียน โดยมี นายภูวงษ์  ไขแสงจันทร์  ศึกษาธิการอำเภอโพนพิสัย มาเป็นประธาน พิธีเปิด  ทางจังหวัดหนองคายได้แต่งตั้งนายทองเสน  สาระมโน  มาเป็นครูใหญ่คนแรก  เริ่มเปิดทำการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  และมีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับดังนี้

   

  รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านผือ

   

  ที่

  ชื่อ - สกุล

            ตำแหน่ง

  ดำรงตำแหน่ง

   ตั้งแต่ พ.ศ.  ถึง  พ.ศ.

             ๑. นายทองเสน  สาระมโน        ตำแหน่งครูใหญ่                       พ.ศ. ๒๔๗๔  –  ๒๔๗๘

             ๒.. นายฮง  ณ หนองคาย          ตำแหน่งครูใหญ่                       พ.ศ. ๒๔๗๘  –  ๒๔๗๙

             ๓. นายบุญส่ง  ศรีพรหม           ตำแหน่งครูใหญ่                       พ.ศ. ๒๔๗๙  –  ๒๔๘๕

             ๔. นายสาตร  สิทธิโคตร           ตำแหน่งครูใหญ่                       พ.ศ. ๒๔๘๕  –  ๒๔๙๒

             ๕. นายสงัด  เกษรสมบัติ           ตำแหน่งครูใหญ่                      พ.ศ. ๒๔๙๒  –  ๒๔๙๘

             ๖. นายประภาษณ์  พงษ์อาษา    ตำแหน่งครูใหญ่                     พ.ศ. ๒๔๙๘  –  ๒๕๐๓

             ๗. นายลม  บูชากุล                ตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ. ๒๕๐๓  –  ๒๕๐๗

             ๘. นายบัว  สูตรสุคนธ์             ตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ. ๒๕๐๗  –  ๒๕๑๑

             ๙. นายวาสน์  เตโช                ตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ. ๒๕๑๑  –  ๒๕๑๑

            ๑๐. นายเฉลิมชัย  เสนาอาจ       ตำแหน่งครูใหญ่                       พ.ศ. ๒๕๑๑  –  ๒๕๑๖

            ๑๑. นายสุทัศน์  ทินช่วย           ตำแหน่งครูใหญ่                        พ.ศ. ๒๕๑๖  –  ๒๕๑๘

            ๑๒. นายจำรัส  ศรีชัยชนะ         ตำแหน่งครูใหญ่/อาจารยใหญ่      พ.ศ. ๒๕๑๘  –  ๒๕๒๗

            ๑๓. นายคำไพ  คำพูล              ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                 พ.ศ. ๒๕๒๗  –  ๒๕๒๙

            ๑๓. นายประพันธ์  ใจตาง          ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่                พ.ศ. ๒๕๒๙  –  ๒๕๓๗

            ๑๔. นายสมพงษ์  สุนทรเศรษฐชัย ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่/ผู้อำนวยการ   พ.ศ. ๒๕๓๗  –  ๒๕๔๑

            ๑๕. นายเนาว์  กิติอาษา            ตำแหน่งผู้อำนวยการ                 พ.ศ. ๒๕๔๑  –  ๒๕๕๓

            ๑๖. นายสมพงษ์  ปราบศัตรู       ตำแหน่งผู้อำนวยการ                 พ.ศ. ๒๕๕๓  –  ๒๕๖๒

            ๑๗. นายไพบูลย์  บูชาทิพย์       ตำแหน่งผู้อำนวยการ                  พ.ศ. ๒๕๖๒  -  ปัจจุบัน

   

   

  ด้านอาคารสถานที่

           

            เมื่อวันที่  ๒  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๔๘๔  ชาวบ้านผือได้ร่วมกันสร้างอาคารเรียนให้เป็นเอกเทศจำนวน  ๑ หลัง  ๒  ห้องเรียน  บริเวณที่ดินหน้าวัดวุฒิกาวาส  เป็นอาคารไม้  หลังคาทำด้วยไม้เนื้อแข็ง  ไม่มีฝากั้น ห้องเรียน  และได้ทำการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุ  ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมกันปรับปรุงอาคารโดยเปลี่ยน เป็นหลังคาสังกะสี  ทำเพดานไม้  โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

            เมื่อวันที่ ๒๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๑๘ ชาวบ้าน ครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกัน จัดหาที่แห่งใหม่  เนื่องจากที่เดิมอยู่ที่ลุ่มติดหนองผือ  ฤดูฝนน้ำจะท่วมขัง  ที่แห่งใหม่อยู่ทางทิศตะวันตก ของหมู่บ้าน มีพื้นที่  ๓๐  ไร่  (กว้าง  ๑๐๐ วา ยาว ๑๒๐ วา) ได้มาโดยการบริจาคของชาวบ้านและจัดซื้อ เพิ่มเติมโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ 

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๙  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ฉ จำนวน ๑ หลัง  ๔  ห้องเรียน (อาคาร ๑)  เมื่อก่อสร้างเสร็จได้ย้ายมาเรียนที่แห่งใหม่ เมื่อวันที่  ๑๐  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๑๙ จนถึงบัดนี้ โดยโรงเรียนได้มีการพัฒนาด้านอาคารสถานที่พอสังเขปดังนี้

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  ปรับปรุงสนามฟุตบอลโดยได้รับเงินสนับสนุนจากโรงเลื่อยจักรไทพูลผล

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบองค์การฯ พื้นคอนกรีต ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน (อาคาร ๒)

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงฝึกงานแบบองค์การฯ  ๑  หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๒  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบองค์การฯ  ๑  หลัง

            ปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูแบบองค์การฯ จำนวน ๑ หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๓ ห้องเรียน  และได้ต่อเติมชั้นล่าง ๓ ห้องเรียน ในปี พ.ศ.  ๒๕๓๙  (อาคาร ๓)

  ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักภารโรง แบบ สปช. จำนวน  ๑  หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. ๒๐๖/๒๖ จำนวน  ๑  หลัง

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง จำนวน  ๑  หลัง (อาคาร ๔)

            ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่ /๔๙  จำนวน ๑ หลัง ๖ ห้อง

   

  ด้านสังกัด

   

            เริ่มแรก โรงเรียนบ้านผือ สังกัดกองประถมศึกษา  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๔๗๔  เป็นต้นมา

            วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  ได้โอนมาสังกัดกองการศึกษาประชาบาล  องค์การบริหารส่วน จังหวัดหนองคาย  กระทรวงมหาดไทย

            วันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ

            วันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคายเขต ๒

            วันที่  ๑๘  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๓  ได้แยกเขตพื้นที่การศึกษาเป็นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โรงเรียนบ้านผือจึงได้อยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

   

   

  ด้านการใช้หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

   

            ตั้งแต่เริ่มแรก ปี พ.ศ.  ๒๔๗๔  ได้ทำการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔  ต่อมาเปลี่ยนแปลงใช้หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๐๓ ในปี

  พ.ศ. ๒๕๐๓   และเปลี่ยนมาใช้หลักสูตรการศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๑ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓

            ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ได้ขยายชั้นเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ขยายระดับชั้นเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ในชั้นเด็กเล็ก  และได้ขยายชั้นเรียน ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ในชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๑

            ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ได้เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ แทนชั้นเด็กเล็ก

            ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

  และ ๔  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑   และ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖  ในชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒

            ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

  และ ๔-๕  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒  และ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๔๖  ในชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒

            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๔  ในทุกชั้นเรียน

            ปีการศึกษา ๒๕๕๓  ได้เริ่มใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑

            ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ในชั้นประถม ศึกษาปีที่ ๑ ถึง ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๒ ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนยุวกาชาดนักเรียนหญิงในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ เป็นเนตรนารีทุกชั้น

            ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน

   

            ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านผือตั้งอยู่เลขที่ ๓๓๖  หมู่ที่ ๑  ตำบลบ้านผือ  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีเขตบริการ 8 หมู่บ้านในตำบลบ้านผือ คือ  บ้านผือ  บ้านเสริมสุข

  บ้านวังสิม บ้านโนนสว่าง  บ้านหนองแอก บ้านแสงพิสัย บ้านคำอินทร์แปลง  และ บ้านคำพัฒนา

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:09:07 น.

โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0879475976 อีเมล์: bp660249@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุรักษ์ วงศ์ศรีชา โทรศัพท์: 0833503654 อีเมล์: kee9841@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]