• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ  (MISSION)

         1   จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาให้ได้มาตรฐาน

          2   สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ

         3   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ  มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักตนเอง มีทัศนคติและกระบวนการการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับวุฒิภาวะ

          4   ส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

          5   ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตามความเหมาะสม

          6   พัฒนาระบบบริหารโดยใช้กระบวนการ     PDCA

          7   จัดให้มีการประกันคุณภาพภายในให้ได้มาตรฐาน

   

  เป้าประสงค์  (GOALS)

   

           ด้านคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและตามมาตรฐานการศึกษากำหนด
  2. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึง

         ประสงค์  มีสุนทรียภาพทางด้านดนตรีและกีฬา

  ด้านประสิทธิภาพการบริหาร

  1. ชุมชน  ผู้ปกครอง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในท้องถิ่นมีส่วนร่วม

  ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยยึดชุมชนเป็นสำคัญ

  1. โรงเรียนมีการบริหารงานโดยมีแผนงานและบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  เพิ่มประสิทธิภาพการประกันคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืนตลอดทั้งมีการวัดผลประเมินผลโดยใช้กระบวนการ   PDCA

                           ด้านความสามารถในการแข่งขัน

  1. ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาด้านภาษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและอาชีพ

  เพื่อการพึ่งพาตนเอง และเพิ่มสมรรถนะการแข่งขันในทุกระดับ

  1. ครูมีทักษะและพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรม

  จริยธรรมที่เหมาะสมกับวิชาชีพ

                          ด้านสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  1)  เด็กในเขตบริการของโรงเรียนต้องได้เข้าเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบหลักสูตรการศึกษา

       ภาคบังคับทุกคนและเสมอภาคเท่าเทียมและตรงตามศักยภาพ และได้รับความคุ้มครองตาม

       สิทธิขั้นพื้นฐาน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 16:09:07 น.

โรงเรียนบ้านผือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0879475976 อีเมล์: bp660249@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อนุรักษ์ วงศ์ศรีชา โทรศัพท์: 0833503654 อีเมล์: kee9841@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]