• รายชื่อนักเรียน
 • รายชื่อนักเรียน

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ   ( Mission )

            1.   พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษา

  2.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานและเป็นคนดีบนพื้นฐานของความเป็นไทย

  3.   ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาตามความต้องการ

  4.   เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

  5.   พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  เป้าหมาย

               1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีพัฒนาการเหมาะสมตามวัยและมีคุณภาพ 

               2. ประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และเสมอภาค  

               3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตรงตามสายงานและมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

               4. สถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานของสถานศึกษา

               5. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน พร้อมจัดหาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัย และร่วมใช้ร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-03-11 10:43:10 น.

โรงเรียนทุ่งธาตุท่าลี่ดอนกลางสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042471335 อีเมล์: 43020022@nongkai2.go.th​
เว็บมาสเตอร์:: ธีรพล สุดภา โทรศัพท์: 0903255633 อีเมล์: teerapon190340@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]