โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ข่าวประจำวัน
 • โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ยินดีต้อนรับครูคนใหม่

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (Mission)

                  ๑. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ และทั่วถึง

                  ๒. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

                  ๓. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด

                  ๔. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

                  ๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ

                  ๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ                 

                  ๗. ส่งเสริมขวัญกำลังใจในด้านสวัสดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา

                  ๘. พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

                  ๙. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทีดีงามในท้องถิ่น

                  ๑๐. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียน

                  ๑๑. ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

                  ๑๒. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

   


   

         เป้าหมาย (Goal)

                  ๑. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง

                  ๒. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด

                  ๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด

                  ๔. โรงเรียนจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

                  ๕. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้ครู – บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม

                  ๖. ครู – บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ นำการวิจัยมาใช้ในการจักการเรียนการสอน พัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้นสามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน 

                  ๗. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

                  ๘. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

                  ๙. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน

                  ๑๐. ผู้เรียนมีทักษะ และมีความรักในการทำงาน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

                  ๑๑. ครู – นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                  ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

  (Student Achievement)

                  ๑๓. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy&Numeracy)

                  ๑๔. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: EmotionalQuotient)

                  ๑๕. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ

  ภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-25 14:46:51 น.

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430168 อีเมล์: npnnsb@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: จารุนันท์ โสขำ โทรศัพท์: 0917202418 อีเมล์: Jarununjaao@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]