• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านนาหนัง

  ประวัติโดยย่อของโรงเรียนบ้านนาหนัง 

  โรงเรียนบ้านนาหนัง ตั้งอยู่หมู่ที่  15  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย 

  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย  เขต 2   ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  12 พฤษภาคม  2482    อาศัยศาลาวัดบ้านนาหนังเป็นสถานที่เรียน  โดยนายภูวงษ์  ไขแสงจันทร์  เป็นผู้จัดตั้ง  มีครู  2  คน  คือ  นายธนู  เครือทองศรี  เป็นครูใหญ่และนายเฉลิม  วัฒนวงษ์  เป็นครูผู้สอน     เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีนักเรียนทั้งหมด  70  คน     ต่อมา  พ.ศ.  2490  คณะครูและชาวบ้านนาหนังร่วมกันสร้างอาคารเรียนหลังใหม่บริเวณที่สาธารณประโยชน์กลางหมู่บ้าน (ที่ตั้งสถานีอนามัยตำบลนาหนังปัจจุบัน)

              พ.ศ.  2509    คณะครูร่วมกับชาวบ้านบริจาคเงินซื้อที่ดินแห่งใหม่เป็นเงิน  600  บาท  และมีผู้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม (สถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนให้เป็นเอกเทศ  เนื้อที่  10 ไร่ 1  งาน  77  ตารางวา  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ 150,000  บาท  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ฉ.    จำนวน  6  ห้องเรียน  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  7   พ.ศ.  2520  ย้ายอาคารเรียนที่มีอยู่เดิมในหมู่บ้านมาสร้างใหม่รวมเป็น  2  หลัง  ก่อสร้างอาคารเรียน   อาคารประกอบต่างๆจนเพียงพอตามความจำเป็นจนถึงปัจจุบัน   ดังนี้   อาคารเรียนแบบ  ป.  1  ฉ.  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน   อาคารเรียนแบบ  ป. 1 ซ  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน   อาคารเรียนแบบ  สปช.  105/29  จำนวน  1  หลัง  8  ห้องเรียน   อาคารเรียนแบบ  สปช.  102/26  จำนวน  1  หลัง  3  ห้องเรียน  อาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  205/29  จำนวน  1  หลัง    ส้วมแบบ  สปช.  601/26  จำนวน  2  หลัง  8  ที่  ส้วมแบบองค์การ  จำนวน  1  หลัง  3  ที่   ถังน้ำฝนแบบ ฝ.  33  จำนวน  2  ชุด   แบบ  ฝ.  99  จำนวน  1  ชุด   ในปี พ.ศ.  2546  ปรับปรุงอาคารโรงฝึกงานแบบองค์การฯเป็นห้องสมุดเอกเทศ   ชื่อว่า  “ห้องสมุดชุมชนร่วมใจ”   ใช้งบประมาณโดยชุมชนร่วมบริจาค  เป็นเงิน  275,000  บาท     ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนจนถึงปัจจุบัน  มีผู้บริหารโรงเรียนมาดำรงตำแหน่ง  ดังนี้

        1.  นายธนู  เครือทองศรี     วุฒิ  ม.3     ตำแหน่ง  ครูใหญ่   พ.ศ.  2482 – 2485

        2.  นายเฉลิม  วัฒนวงษ์     วุฒิ  ม.3     ตำแหน่ง  ครูใหญ่    พ.ศ.   2485 - 2490   
        3.  นายอรุณ  สารกุล          วุฒิ  ม.3    ตำแหน่ง  ครูใหญ่    พ.ศ.  2490 –2492
        4.  นายเฉลิม  วัฒนวงษ์      วุฒิ  ม.3    ตำแหน่ง  ครูใหญ่    พ.ศ.  2492 – 2506
        5.  นายเล็ก  มาพะเนาว์       วุฒิ  ม.3    ตำแหน่ง  ครูใหญ่    พ.ศ. 2506 – 2508                                                                                                                  
        6.  นายเฉลิม  วัฒนวงษ์      วุฒิ  ม.3    ตำแหน่ง  ครูใหญ่     พ.ศ.  2508 – 2526
        7.  นายอักษร  ศรีสมบูรณ์   วุฒิ  พ.ม.   ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่  พ.ศ. 2526 – 2539
        8.  นายเพชร  พรเพ็ง         วุฒิ  ค.บ.    ตำแหน่ง  อาจารย์ใหญ่   พ.ศ. 2539 – 2542
        9.  นายธานี  คลังชำนาญ   วุฒิ  กศ.ม.  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ   พ.ศ. 2542 – 2559
       10. นายนิรวัตร  เวชสิทธิ์     วุฒิ  ศษ.ม.  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ  พ.ศ. 2559–ปัจจุบัน

              ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านนาหนังเปิดทำการสอน  2  ระดับ  คือ  ระดับปฐมวัย  และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.  2546  และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ.  2551  มีนักเรียนทั้งสิ้น  313  คน  ครู 13  คน  ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่นโดยให้ชุมชน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วม  รวมทั้งพัฒนาการเรียนการสอนตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-14 12:36:55 น.

โรงเรียนบ้านนาหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015028 อีเมล์: 43020039@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ โทรศัพท์: 0648627345 อีเมล์: pawina.2244@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]