• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

            1.   จัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การเรียนรู้ การทำงานและพัฒนาตนเองให้มีความสมบรูณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ

            2.  จัดกิจกรรมที่มุ่งให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยเก็บออม  และดำรงตนตามสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถด้านกีฬาเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง

            5.  ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

            6.  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความสามารถด้านเทคโนโลยี

            7.  พัฒนากระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพและนำไปจัดการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผล

            8.  สถานศึกษา ชุมชนและองค์กรในท้องถิ่น ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม บรรยากาศในสถานศึกษาให้ร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน และชุมชน

            9.  ประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

            เป้าหมาย

            1.   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร

            2.  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

            3.  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล

            4.  ผู้เรียนมีทักษะด้านกีฬา และมีสุขภาพแข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

            5.  ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

            6.  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม มีนิสัยเก็บออม  และดำรงตนตามสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

            7.  ครูจัดการเรียนรู้ที่เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างหลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

            8.  สถานศึกษามีสิ่งแวดล้อม บรรยากาศร่มรื่น น่าอยู่ น่าเรียน เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการให้บริการแก่ผู้เรียน และชุมชน

            9.  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-02-14 12:36:55 น.

โรงเรียนบ้านนาหนัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042015028 อีเมล์: 43020039@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปวีณา พันธ์พิมพ์ โทรศัพท์: 0648627345 อีเมล์: pawina.2244@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]