• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับอย่างเสมอภาค มีคุณภาพ และทั่วถึง
  2. พัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  3. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ปราศจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
  4. ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน มีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมและระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาด้วยวิธีต่างๆ
  6. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ                  
  7. ส่งเสริมขวัญกำลังใจในด้านสวัสดิการแก่บุคลากรในสถานศึกษา
  8. พัฒนาสิ่งแวดล้อม พร้อมจัดแหล่งเรียนรู้ภายใน/ภายนอกสถานศึกษา โดยเน้นภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้
  9. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรัก ความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทีดีงามในท้องถิ่น
  10. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับท้องถิ่น เพื่อเสริมรายได้ระหว่างเรียน
  11. ส่งเสริมให้ครูจัดทำวิจัยในชั้นเรียน และและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  12. ส่งเสริมให้ครู นักเรียน มีความรู้และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
   

  เป้าหมาย
  1. ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคนอย่างเสมอภาคและทั่วถึง
  2. ผู้เรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานที่กำหนด
  3. ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่สถานศึกษากำหนด
  4. โรงเรียนจัดการศึกษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น
  5. โรงเรียนจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ โดยให้ครู – บุคลากรและชุมชนมีส่วนร่วม
  6. ครู – บุคลากรได้รับการพัฒนาเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ นำการวิจัยมาใช้ในการจักการเรียนการสอน พัฒนาตนเองให้มีวิทยฐานะที่สูงขึ้น สามารถจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำสื่อและนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ มีขวัญกำลังใจในการทำงาน  
  7. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดี น่าอยู่ เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน
  8. สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  9. ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน
  10. ผู้เรียนมีทักษะ และมีความรักในการทำงาน อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
  11. ครู – นักเรียนก้าวทันเทคโนโลยีและสามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  12. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4
  (Student Achievement)
  13. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & Numeracy)
  14. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient)
  15. โรงเรียนผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพ
  ภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools)
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 08:37:00 น.

โรงเรียนบ้านหนองหอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089-9835 อีเมล์: chaw2012.55@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางนันทิดา กองกุล โทรศัพท์: 0918315608 อีเมล์: da.kong754@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]