• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • 1   จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

    2   ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทยและอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

    3   ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผล

    4   พัฒนา ส่งเสริมให้โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพเอื้อต่อการเรียนรู้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-03 13:37:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองแอก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-089836 อีเมล์: 43020041@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายสุทธิพงศ์ เนื้อนิล โทรศัพท์: 0934094427 อีเมล์: suttipong1150@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]