โรงเรียนบ้านก่องขันธ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
           ๑. ปรับปรุง  พัฒนา สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและเอื้อต่อการเรียนรู้
           ๒. นำเทคโนโลยีมาพัฒนาการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
           ๓. ส่งเสริมสนับสนุนให้ ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนออกกำลังกาย เล่นกีฬา 
          ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอและมีพฤติกรรมตามหลักสุขอนามัย
          ๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน รักและกล้าแสดงออกด้านดนตรีและการร้องเพลง
          ๖. พัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
         ๗. จัดให้มีการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอนที่ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมให้มากที่สุด
         ๘. บริหารจัดการและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
   
  เป้าหมาย
         ๑. โรงเรียนมีบรรยากาศน่าอยู่  ปลอดภัย  ส่งเสริมการทำงานและการเรียนรู้
         ๒. การบริหารจัดการที่ทันสมัย รวดเร็ว เป็นปัจจุบัน 
         ๓. การเรียนการสอนที่ทันสมัย สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน
        ๔. ครูและนักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี  พร้อมที่จะทำงานและเรียนรู้ตลอดเวลาอย่างมีความสุข
        ๕. และนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
        ๖. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด
       ๗. การบริหารจัดการและจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-05-13 10:48:28 น.

โรงเรียนบ้านก่องขันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430263 อีเมล์: 43020036@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายพฤศเวษณ์ จันทะคุณ โทรศัพท์: 085-6598885 อีเมล์: prueshawase@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]