โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ชื่อโรงเรียน โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ   หมู่ที่ ๗ ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย
  จังหวัดหนองคาย   ชื่อผู้อำนวยการโรงเรียน   -   จำนวนครู  ๒  คน  จำแนกเป็น ข้าราชการครู   ๒  คน เจ้าหน้าที่อื่น  ๑   คน จำนวนนักเรียน   รวม  ๑๓  คน  จำแนกเป็น ระดับปฐมวัย -   คน ระดับประถมศึกษา  ๑๓  คน
  ผลการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ที่ ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๓  คน  ครูผู้สอน ๒ คน จัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของตนเอง (SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานอื่น ๆ ผลการประเมินตนเองในภาพรวม อยู่ในระดับ ปานกลาง มีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้       
  โรงเรียนกำหนดมาตรฐานการศึกษาด้านคุณภาพผู้เรียนจำนวน ๒ ด้าน ได้แก่  ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคำนวณ รวมทั้งการมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และการมีความรู้  ทักษะพื้นฐาน เจตคติที่ดีต่องานอาชีพ  สำหรับด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด และมีสุขภาวะทางร่างกายและสังคม ความภูมิใจในท้องถิ่น
          ประเด็นภาพความสำเร็จด้านคุณภาพผู้เรียนสถานศึกษามีการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและได้กำหนดเป็นเป้าหมายทางการเรียนโดยใช้ข้อมูลฐาน ๓ ปีย้อนหลังเป็นเป้าหมายคุณภาพนักเรียนให้พัฒนาสูงขึ้น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ เน้นทักษะในการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ส่งเสริมผู้เรียนให้พัฒนาเต็มศักยภาพ  จัดแหล่งเรียนรู้ภายในให้เหมาะสม มีสื่อด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย  จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมี สุขภาพกาย สุขภาพจิตดี มีความกล้าแสดงออก และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เน้นทักษะการทำงานร่วมกัน ทำให้นักเรียนมีทักษะในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดในแต่ระดับชั้น จากการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒-๖ ผลการอ่านออกเขียนได้อยู่ในระดับ พอใช้ขึ้นไป จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ  ๘๔.๑๖  และปรับปรุง ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๔   นักเรียนมีความสามารถในการคิดจำแนก แยกแยะ ใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ได้ทั้งด้วยตนเองและการทำงานเป็นทีม เชื่อมโยงองค์ความรู้ และประสบการณ์มาใช้ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้โดย โครงการ/ กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนภาษาไทย  นักเรียนมีความภูมิใจในท้องถิ่น เห็นคุณค่าของความเป็นไทย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยรวมทั้งภูมิปัญญาไทยเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดคิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๓  นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๑๐๐ มีผลการอ่านคิด วิเคราะห์และเขียนผ่านเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด ร้อยละ ๙๕.๓๓ กำหนดมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนตามที่ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
      ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการเพื่อให้บรรลุตามกระบวนการบริหารและการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ในโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ  การดำเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา   ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมา  โดยใช้ข้อมูลฐานในการกำหนดเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างชัดเจน  ในดำเนินการพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน  ตามหลักสูตรสถานศึกษาทุกกลุ่มเป้าหมาย  เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จัดทำแผนพัฒนา คุณภาพจัดการศึกษา ดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ   และจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ  โดยประเมินภาพความสำเร็จดังนี้ โรงเรียนมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่โรงเรียนกำหนดชัดเจน   สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน  ความต้องการของชุมชน  ท้องถิ่น  วัตถุประสงค์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาลและของต้นสังกัด  วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโดยนำแผนไปปฏิบัติ   ติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผล  และปรับปรุง  พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง  มีการบริหารอัตรากำลัง  ทรัพยากรทางการศึกษา  และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีการนิเทศภายใน  นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาบุคลากร  และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนในการวางแผน  ปรับปรุง  พัฒนาและร่วมกันรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษามีการบริหารจัดการเกี่ยวกับงานวิชาการ  พัฒนาหลักสูตร  เชื่อมโยงวิถีชีวิตจริงและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย  มีการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาครูและบุคลากรตรงตามความต้องการและจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของผู้เรียนจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ภายในและภายนอกห้องเรียน และสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ  มีความปลอดภัยจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน  จัดหา พัฒนาและบริการด้านเทคโนโลยี  สารสนเทศ  จัดให้มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้อย่างเหมาะสม
           ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม อย่างหลากหลาย มุ่งส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนเน้นการปฏิบัติ (Active learning)  ให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการคิด ปฏิบัติจริง เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและคงทน  ตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา  ให้นักเรียนมีส่วนร่วม ครูรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดำเนินการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลที่ได้มาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมได้จริง ครูใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เพื่อให้เด็กรักการเรียนรู้และเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุข ครูร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำข้อมูลมาร่วมพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และสอนตามแผน ครูผลิตนวัตกรรม แผนการจัดการเรียนรู้ อีกทั้งปรับโครงสร้างรายวิชา หน่วยการเรียนรู้ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย กำหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิด เช่น จัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน ครูมีการมอบหมายหน้าที่ให้นักเรียนจัดป้ายนิเทศ และบรรยากาศตามสถานที่ต่าง ๆทั้งภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ครูใช้สื่อการเรียนการสอน นวัตกรรมและเทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของสื่อการสอนที่ใช้ครูทุกคนทำงานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษาละ  ๑ เรื่อง  โดยมีประเด็นภาพความสำเร็จด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ดังนี้  ครูจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  ให้นักเรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  มีแผนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ ได้แสดงความคิดเห็น ได้แสดงออก เป็นผู้สามารถสรุปองค์ความรู้ นำเสนอผลงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ครูใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ นักเรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากสื่อที่หลากหลาย ครูมีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ระหว่างเด็ก กับครู  ครูกับเด็กเด็กกับเด็ก เด็กรักการเรียนรู้ และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ครูร่วมกันออกแบบการวัดผลประเมินผลเพื่อตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างมีขั้นตอน ใช้เครื่องมือ วิธีการวัดและประเมินผลที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำผลไปใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ครูผู้สอนร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์  (PLC)  เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  และนำไปปรับปรุง /พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

   

  ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาปฐมวัย (ไม่มีการศึกษาปฐมวัย)

  มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
  กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
  ๑.คุณภาพเด็ก    
  ๒.กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    

  ผลการประเมินคุณภาพระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  มาตรฐาน ระดับคุณภาพ
  กำลังพัฒนา ปานกลาง ดี ดีเลิศ ยอดเยี่ยม
  ๑.คุณภาพของผู้เรียน    
  ๒.กระบวนการบริหารและการจัดการ    
  ๓. การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    
  สภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของสถานศึกษา
  คุณภาพผู้เรียน
  สภาพที่เป็นอยู่ สิ่งที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา
     นักเรียนระดับชั้น ป.๒-๖ มีปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้และพัฒนานักเรียนที่มีผลการอ่านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ต่ำรวมถึง ต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและส่งเสริมในด้านทัศคติที่ดีต่อความเป็นไทย
         นวัตกรรม รูปแบบ วิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการต่อการอ่านออก เขียนได้และรูปแบบ   วิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาการในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองของนักเรียน

  ผู้เรียนระดับชั้น ป.๒-๓ ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น ให้ได้ ๑๐๐% และผู้เรียนระดับชั้น ป.๔-๖ ต้องพัฒนาเกี่ยวกับความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างสมเหตุสมผลและต้องพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และยังต้องส่งเสริมในด้านทัศนคติที่ดีต่อความเป็นไทย ไม่หลงใหลไปกับค่านิยมต่างๆ ทำให้ลืมวัฒนธรรมของท้องถิ่น


  คุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
  สภาพที่เป็นอยู่ สิ่งที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา
  -
  - -

   

  คุณภาพกระบวนการบริหารและการจัดการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  สภาพที่เป็นอยู่ สิ่งที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา
  โรงเรียนต้อนเหนือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนเรียนรวม
  (เรียนรวมโรงเรียนบ้าน
  ดงสระพัง) -      จัดทำโครงการส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเพิ่มขึ้น

  คุณภาพด้านอื่นๆ
  สภาพที่เป็นอยู่ สิ่งที่ต้องการ แนวทางการพัฒนา
  -
  - -

   

   

   

   


  ตอนที่ ๑
  ข้อมูลพื้นฐาน
  ๑. ข้อมูลทั่วไป
    ชื่อ โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ ที่ตั้ง หมู่ ๗  ตำบลนาหนัง  อำเภอโพนพิสัย
  จังหวัดหนองคาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ โทร .e-mail…………website………เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ,๓ และ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  เนื้อที ๑๒ ไร่  เขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่หมู่บ้านต้อนเหนือ
    ๑. ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือก่อตั้งขึ้นใน วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  โดยการพร้อมใจกันสละทุนทรัพย์  วัสดุ  อุปกรณ์  กำลังกาย  ของประชาชนในหมู่บ้านต้อนเหนือ  เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  ๔๐  คน  มีครู   ๑    คน ต่อมาทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งครูประจำการมาสอนที่โรงเรียนนี้เรื่อยๆ มา  ซึ่งมีลำดับผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
     ๑. นายเลื่อน   เคหะฐาน
           ๒. นายธานี   คลังชำนาญ
          ๓.นายสุปรณิช   อุดมเพ็ญ
           ๔.นายผดุง   ผาบสิมมา
           ๕.นายอนันต์   พันนึก
         ๖.นายอาทิตย์   ลุนสำโรง
            ๗. นายคูณ    โคตะมี
         ๘.นายธวัช   ถาโท
                ๙.นายเจริญ         สอนคำหาญ
          ๑๐.นายเทิดศักดิ์    ปาระแก้ว
           ๑๑. นายนิพนธ์     ป้องโกเซ
          ๑๒.นาย สมพงษ์    สุนทรเศรษฐชัย
        ๑๓.นายปรีชา       อาจหาญ      
    ๑๔.นายเศรษฐศิลป์    อาจสาระมนต์
    ๑๕.ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์   ทองภู
                   ๒.  เอกลักษณ์ โรงเรียน  
   
  • อักษรย่อชื่อโรงเรียน           “ต.น.”
  • ปรัชญาโรงเรียน                 สปฎิปนโน  ภวํโหตุ ( ผู้ประพฤติดี  เป็นผู้เจริญ)
  • สีประจำโรงเรียน                เหลือง  /  แสด
  • คำขวัญประจำโรงเรียน  “ ใฝ่เรียน ใฝ่รู้ ควบคู่คุณธรรม “
  • อัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ  “ มารยาทดี มีจิตอาสา ผสานคุณธรรม
  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ”
  • เอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ “ กตัญญูรู้คุณ ชุมชนร่วมใจ”
  • เพลงประจำโรงเรียน         ชื่อ  เพลง ภาพที่พบเห็น
  แผนผังโรงเรียน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ๒.ข้อมูลผู้บริหาร
    ๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียน -    
                  ๒) รักษาการในตำแหน่งชื่อ  นางปราณี    โฆสิต
  ๓ ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา  ๒๕๕๖๑ (ณ  วันที่ ๑๐  มิถุนายน ของปีการศึกษาที่รายงาน)
  ๑) จำนวนนักเรียนในเขตพื้นที่บริการทั้งสิ้น ๑๓  คน
  ๒) จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น ๑๓  คน จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน

  ระดับชั้นเรียน จำนวนห้อง เพศ รวม เฉลี่ย
    ชาย หญิง  ต่อห้อง
  อ.๑ -   
  อ.๒ -   
              อ.๓ (เอกชน) - - - -
  รวม -   
  ป.๑ -   
  ป.๒ ๑ ๒ ๓ ๕
  ป.๓ ๑ - ๓ ๓
  ป.๔ - - - -
  ป.๕ - - - -
  ป.๖ ๑ ๒ ๓ ๕
  รวม ๓ ๔ ๙ ๑๓
  รวมทั้งหมด ๓ ๔ ๙ ๑๓

  ๓)  จำนวนนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมพลศึกษาหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)     คน คิดเป็นร้อยละ    ๑๐๐
  ๔)  จำนวนนักเรียนที่มีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ของกรมอนามัย ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ  ๙๗.๑๔
  ๕)  จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม  ๒  คน   คิดเป็นร้อยละ  ๑๕.๓๘
  ๖)  จำนวนนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ    ๑      คน   คิดเป็นร้อยละ  ๗.๖๙
  ๗)  จำนวนนักเรียนปัญญาเลิศ…………-…………..……คน    คิดเป็นร้อยละ….…..
  ๘)  จำนวนนักเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ……คน    คิดเป็นร้อยละ…........
  ๙)  จำนวนนักเรียนที่ออกกลางคัน (ปัจจุบัน) ……-….….คน      คิดเป็นร้อยละ……...
  ๑๐) สถิติการขาดเรียน                           ……-…….คน       คิดเป็นร้อยละ…-……
            ๑๑) จำนวนนักเรียนที่เรียนซ้ำชั้น               ........-.... คน       คิดเป็นร้อยละ……-....
  ๑๒) จำนวนนักเรียนที่จบหลักสูตร
     อ.๒ (อ.๓-สช.)  จำนวน    -   คน   คิดเป็นร้อยละ   -
      ป.๖                     จำนวน    ๕    คน   คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๑๓) อัตราส่วนครู : นักเรียน = …….๑..: ๗……..…
  ๑๔) จำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ วรรณคดีและ
  นันทนาการ  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๑๕) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นลูกที่ดีของพ่อ แม่ ผู้ปกครอง    ๑๓    คน 
  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๑๖) จำนวนนักเรียนที่มีคุณลักษณะเป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียน      ๑๓ คน 
  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐
  ๑๗) จำนวนนักเรียนที่ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมทั้งในและนอกโรงเรียน
  ๑๓  คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
  ๑๘) จำนวนนักเรียนที่มีบันทึกการเรียนรู้จากการอ่านและการสืบค้นจากเทคโนโลยี
  สารสนเทศอย่างสม่ำเสมอ   ๕       คน  คิดเป็นร้อยละ  ๓๘.๔๙
  ๑๙) จำนวนนักเรียนที่ผ่านการประเมินความสามารถด้านการคิดตามที่กำหนด
  ในหลักสูตรสถานศึกษา      ๑๓     คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑๐๐
  ๒๐) จำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสังคมตามที่กำหนดในหลักสูตรสถานศึกษา    ๑๓   คน  คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
   
  ๔. ข้อมูลครูและบุคลากร
  ครูประจำการ
  ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ อายุราชการ ตำแหน่ง/วิทยฐานะ วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จำนวนครั้ง/ชั่วโมงที่รับการพัฒนา/ปี
  ๒ นางเทียร     จานลาน ๖๐   ๒๕ ครู/ชำนาญการพิเศษ ป.ตรี   เกษตร  ป.๒,๓   
  ๓ นางปราณี     โฆสิต ๕๕  ๒๙ ครู/ชำนาญการพิเศษ ป.ตรี ¬  สุขศึกษา ป.๖
  จำนวนครูที่สอนวิชาตรงเอก ...........-.................... คน คิดเป็นร้อยละ ...............
  จำนวนครูที่สอนตรงความถนัด ..........๒.............. คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐..
      ครูอัตราจ้าง
  ที่ ชื่อ – ชื่อสกุล อายุ ประสบการณ์การสอน (ปี) วุฒิ วิชา เอก สอนวิชา/ชั้น จ้างด้วยเงิน
        
  ฯลฯ     

   


  ๕. ข้อมูลอาคารสถานที่
  อาคารเรียนจำนวน   ๑  หลัง อาคารประกอบจำนวน  ๑  หลัง ส้วม   ๑  หลัง
  สระว่ายน้ำ.....-.......สระ   สนามเด็กเล่น...............สนาม   สนามฟุตบอล………..๑……................      
  สนามบาสเก็ตบอล ………………..สนาม  สนามเทนนิส................ สนาม อื่นๆ (ระบุ) ...................


  ๖. ข้อมูลงบประมาณ
    งบประมาณ (รับ-จ่าย)
  รายรับ จำนวน/บาท รายจ่าย จำนวน/บาท
  เงินงบประมาณ  งบดำเนินการ/เงินเดือน-ค่าจ้าง
  เงินนอกงบประมาณ  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
  เงินอื่นๆอาหารลางวัน  งบอื่นๆ (อาหารลางวัน)
  รวมรายรับ  รวมรายจ่าย
  งบดำเนินการ/เงินเดือน เงินค่าจ้าง     คิดเป็นร้อยละ.      ๑๐๐  .ของรายรับ
  งบพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา    คิดเป็นร้อยละ......๗๐..............ของรายรับ

  ๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม
  ๑) สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ปลูกบ้านโดยรอบทางทิศตะวันตก มีประชากรประมาณ  ๔๖๐   คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่   ที่ปลูกไม้ยุคาลิปตัส และบ้านเรือนของผู้ปกครองนักเรียน  อาชีพหลักของชุมชน คือ ทำนา และ เลี้ยงสัตว์  ส่วนใหญ่นับถือศาสนา  พุทธ  ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ บุญพระเวชสันดร วันขึ้นปีใหม่  บุญห่อข้าวประดับดิน บุญบั้งไฟ  เป็นต้น
    ๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดับ ป.๖     อาชีพหลัก คือ กสิกรรม   ส่วนใหญ่นับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้โดยเฉลี่ยต่อครอบครัว ต่อปี    ๑๐,๐๐๐   บาทจำนวนคนเฉลี่ยต่อครอบครัว   ๓   คน
  ๓) โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียน
  ชุมชนอยู่ใกล้แหล่งเรียนรู้ ซึ่งอยู่ใกล้วัดเจริญชัยศรี ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากชุมชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอยู่ข้างนอกหมู่บ้าน

  ๘. แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ๑)  ห้องสมุดมีขนาด....๑๕X๑๕.... ตารางเมตร จำนวนหนังสือในห้องสมุด …๑๕๐……… เล่มการสืบค้นหนังสือและการยืม - คืน จำนวนนักเรียนที่ใช้ห้องสมุดในปีการศึกษาที่รายงาน เฉลี่ย.....๘....... คน ต่อ วันคิดเป็นร้อยละ....๖๑.๕๓............ของนักเรียนทั้งหมด
  ๒) ห้องปฏิบัติการ
    ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์    จำนวน ………-………. ห้อง
     ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์    จำนวน ………-……. ห้อง
     ห้องปฏิบัติการทางภาษา        จำนวน ……-…………. ห้อง
     ห้อง (ระบุ).......................      จำนวน ……-…………. ห้อง
  ๓) คอมพิวเตอร์ จำนวน ....๖............... เครื่อง
  ใช้เพื่อการเรียนการสอน .....๖.............. เครื่อง
    ใช้เพื่อสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต .....๖............ เครื่อง
  จำนวนนักเรียนที่สืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตในปีการศึกษาที่รายงาน
  เฉลี่ย..๘........ คน ต่อวัน  คิดเป็นร้อยละ....๖๑.๕๓...........ของนักเรียนทั้งหมด
  ใช้เพื่อการบริหารจัดการ ………..………. เครื่อง
             ๔) แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน
  แหล่งเรียนรู้ภายใน สถิติการใช้จำนวนครั้ง/ปี
  ชื่อแหล่งเรียนรู้
  ๑.  ห้องสมุด
  ๒.  ห้องอัจฉริยะ
  ๓.  ลานกีฬา
  ๔. สระน้ำ
  ๕. สนามเด็กเล่น
  ๖.โรงครัว
  ๗. สวนหย่อม
  ๑๖๐
  ๑๒๐
  ๒๐๐
  -
  ๒๐๐
  ๒๐๐
  ๙๐
  ๕) แหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน 
  แหล่งเรียนรู้ภายนอก สถิติการใช้
  จำนวนครั้ง/ปี
  ชื่อแหล่งเรียนรู้
  ๑. โรงสีข้าว
  ๒. ร้านค้า
  ๓. ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์
  ๔. วัดประชากร
  ๕. วัดเจริญชัยศรี
  ๖. กลุ่มทำปลาร้า ๒  ๑๒

  ๖) ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สถานศึกษาเชิญมาให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ในปีการศึกษาที่รายงาน

             ๖.๑ ชื่อ-สกุล นายสเติม    สีนอก   ให้ความรู้เรื่อง  ดนตรีพื้นเมืองกลองยาว
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน    ๑๐   ครั้ง/ปี
     ๖.๒ ชื่อ-สกุล นางวงเดือน    พันลำภักดิ์    ให้ความรู้เรื่อง  การจำหน่ายสินค้า
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   ๕    ครั้ง/ปี
     ๖.๓ ชื่อ-สกุล พระอาจารย์สมศรี   สุทธิยาโน    ให้ความรู้เรื่อง พระพุทธศาสนา
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   ๒๐   ครั้ง/ปี
     ๖.๔ ชื่อ-สกุล นางจำปี   ศิริทอน    ให้ความรู้เรื่อง การทำปลาร้า
  สถิติการให้ความรู้ในโรงเรียนแห่งนี้ จำนวน   ๒   ครั้ง/ปี
  ๙. ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา
  ๙.๑ ผลงานดีเด่น

  ประเภท ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ หน่วยงานที่มอบรางวัล
  สถานศึกษา
   
  ผู้บริหาร(ระบุชื่อ)
   
  ครู(ระบุชื่อ)
   
  นักเรียน(ระบุชื่อ)
   

  ๙.๒ งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลสำเร็จ

  ที่ ชื่อ
  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ
  (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
  (จำนวน/ร้อยละ)
  ๑. อาหารกลางวัน โรงเรียนมีอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ๑.ประชุมคณะครูจัดทำโครงการ
  ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
  ๓.จัดหาอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
  ๔.สรุปผลและรายงานผลโครงการ นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ ร้อยละ ๑๐๐
  ๒. โครงการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ
  เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับรายการค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน ๑.ประชุมคณะครูจัดทำโครงการ
  ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
  ๓ จัดกิจกรรมตามโครงการ
  ๔.สรุปผลและรายงานผลโครงการ

       นักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑-๒ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ มีค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครบ ๑๐๐  %
  ครู นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐

   

  ที่ ชื่อ
  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ
  (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
  (จำนวน/ร้อยละ)
  ๓. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน NT, O-NET ๑  เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการสอบ NT, O-NET
  ๒.เพื่อจัดทำคลังข้อสอบ แนวข้อสอบ NT, O-NET ให้กับนักเรียน
  ๓. เพื่อยกระดับคุณภาพ  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น
  ๑ จัดทำโครงการเสนอ
  ๒. ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
  ๓. กำหนดสถานที่ในการพัฒนาความรู้
  ๔. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดำเนินการตามโครงการ จัดติวเตอร์ในแต่ละจุดที่กำหนด
  ๕.ดำเนินงานตามโครงการ
  ๖. ติดตาม ตรวจสอบ สรุปผลโครงการ
  ๑. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓,๖  ได้รับการเตรียมความพร้อมร้อยละ ๙๐
  ๒. ผลการทดสอบระดับชาติ เพิ่มขึ้นร้อยละ ๔
  ๔.

   

  พัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียน นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง และห่างไกลยาเสพติด ๑.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
  ๒. ประชุมคณะครู ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และคณะกรรมการนักเรียน
  ๒.จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในสถานศึกษา และกีฬาเครือข่าย
  ๔.สรุปผลและรายงานผลโครงการ
  นักเรียนเข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐
  ที่ ชื่อ
  งาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์/เป้าหมาย วิธีดำเนินการ
  (ย่อๆ) ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ
  (จำนวน/ร้อยละ)
  ๕. ส่งเสริมวิชาการและวันสำคัญ ๑.เปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมทางวิชาการและแสดงผลงานทางวิชาการ
  ๒. เพื่อให้ครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของวันสำคัญต่างๆ
  ๑.ประชุมคณะครูจัดทำโครงการ
  ๒.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการตามโครงการ
  ๓ จัดกิจกรรมตามโครงการ
  ๔.สรุปผลและรายงานผลโครงการ
  นักเรียนเข้าร่วมโครงการและมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ ๙๐

  ๑๐. ผลการประเมินคุณภาพภายนอกที่ผ่านมา(รอบที่สาม)
  ๑๐.๑ ระดับการศึกษาปฐมวัย
  มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัย
  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
  ปรับปรุงเร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒  เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓  เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย        
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔  เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย    
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  เด็กมีความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป    
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลการจัดประสบการณ์เรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ประสิทธิผลของระบบการประกันคุณภาพภายใน     /
  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    
  ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา     /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑o  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา     /
  กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑o  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    /
  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ ...........ดี................... โดยมีค่าเฉลี่ย........๘๖.๖๙ 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ      /     รับรอง         •  ไม่รับรอง

   

  ๑๐.๒ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  มาตรฐานการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน
  เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับคุณภาพ
  ปรับปรุงเร่งด่วน ปรับปรุง พอใช้ ดี ดีมาก
  กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
  ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผู้เรียนมีความใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง                     /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๔  ผู้เรียนมีคิดเป็น ทำเป็น   / 
  ตัวบ่งชี้ที่ ๕  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  /  
  ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ    /
  ตัวบ่งชี้ที่ ๗  ประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา     /
  มาตรฐานที่ ๘  พัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด     /
  กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
  มาตรฐานที่ ๙  ผลการพัฒนาให้บรรลุตามปรัชญา ปณิธานวิสัยทัศน์/พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา    
  /
  มาตรฐานที่ ๑o  ผลการพัฒนาตามจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา     /
  มาตรฐานที่ ๑๑  ผลการดำเนินงานโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา     /
  มาตรฐานที่ ๑๒ ผลการส่งเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับ
           มาตรฐาน  รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที
           สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา    /

  โรงเรียนมีผลการประเมินระดับคุณภาพ .........พอใช้............. โดยมีค่าเฉลี่ย..........๗๔.๘๔ 
  ผลการรับรองมาตรฐานคุณภาพ    •  รับรอง  /    ไม่รับรอง
  กรณีที่ไม่ได้รับการรับรอง  เนื่องจาก ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ ๕ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
  ผู้เรียน อยู่ในระดับคุณภาพ  ต้องปรับปรุง
  ๑๑. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการติดตามตรวจสอบคุณภาพภายในของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือยึดแนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  พร้อมกำหนดโครงการเพื่อการพัฒนาทั้งการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา


  จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อแสนอแนะจากการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบสาม)
  จุดเด่น
  ๑. เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์และจิตใจ ด้านสังคมและด้านสติปัญญาสมวัย มี
  ความพร้อมศึกษาต่อในขั้นต่อไป ผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการดำเนินการตามโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษา การดำเนินงานประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของ
  โครงการ เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน
  ๒. สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีผลการส่งเสริม
  พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
  การปฎิรูปการศึกษา
  ๓. สถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๔. สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
  จุดที่ควรพัฒนา
            เด็กบางส่วนมีความสนใจใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย ผลงานบางส่วนขาดความคิดสร้างสรรค์
  ข้อเสนอแนะ
              ๑. มาตรฐานด้านผลการจัดการศึกษา
          ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกระดับชั้น โดยครูจัดการเรียนรู้ให้
  สอดคล้องตามเนื้อหาสาระของบทเรียน ครอบคลุมมาตรฐาน ตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑ ใช้กระบวนการวิจัยในชั้นเรียนที่แก้ปัญหาที่แท้จริงของผู้เรียนด้านการเรียนรู้ ใช้สื่อ นวัตกรรมและ
  เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมตามสภาพจริงของผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษา
   
  ๒. มาตรฐานด้านการบริหารจัดการศึกษา
            สถานศึกษาควรส่งเสริมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความสามารถด้าน
  การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษา
  ต่างประเทศมากขึ้น จัดสื่อและสื่อเทคโนโลยีให้เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน พัฒนาวิธีการวัดผล ประเมินผล
  ให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์และเข้าใจกระบวนการต่าง ๆ อย่างจริงจัง มีการนิเทศ กำกับติดตามผลการ
  สอนอย่างต่อเนื่อง
  ๓. มาตรฐานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                       ครูควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ เน้นทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาต่างประเทศมากขึ้น โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย เช่น การทำโครงงาน การประกวดแข่งขันทักษะวิชาการ การเรียนรู้จากสื่อและสื่อเทคโนโลยี
  การศึกษาจากแหล่งเรียนรู้แล้วนำเสนอผลงาน การอ่านและวิเคราะห์ วิจารณ์ มีการวัดผล ประเมินผล
  และบันทึกผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  ตลอดจนการนำผลประเมินมาร่วมกันวิเคราะห์และกำหนด
  แนวทางในการปรับปรุงให้ดีขึ้น

     ๑๒. สรุปสภาพปัญหา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  สภาพปัญหา
  ชุมชนในเขตบริการเป็นชุมชนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกลจากตัวอำเภอโพนพิสัย มีประชากรไม่มาก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มมีน้ำขังเกือบตลอดปี มีการคมนาคมขนส่งไม่สะดวกในฤดูฝนบ้างครั้งต้องใช้เรือสัญจรไปยังถนนสายหลัก ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตร และรับจ้าง มีรายได้ค่อนข้างน้อย มักนิยมเข้าไปหางานทำในกรุงเทพฯ หรือในเมือง ในเขตบริการมีจำนวนคนเกิดน้อย ทำให้มีนักเรียนน้อยลงทุกปี
  จุดเด่น
            ผู้เรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
  มีความใฝ่รู้และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา ผลการพัฒนาตามจุดเน้น ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษา ผลการ
  ดำเนินการโครงการพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบาทของสถานศึกษาการดำเนินงานประสบผลสำเร็จบรรลุ
  วัตถุประสงค์ของโครงการ เกิดประโยชน์ เป็นแบบอย่าง เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองชุมชน
                    สถานศึกษามีประสิทธิภาพของการบริหารจัดการและพัฒนาสถานศึกษา มีผลการส่งเสริม
  พัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐาน และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับแนวทาง
  การปฏิรูปการศึกษาสถานศึกษามีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
                       สถานศึกษามีพัฒนาการของการประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและต้นสังกัด
  จุดที่ควรพัฒนา
            ผู้เรียนบางส่วนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินความสามารถด้านการคิด ผลสัมฤทธิ์
  ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  ได้คุณภาพระดับ ปานกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  สุขศึกษาและพละศึกษา และคณิตศาสตร์ ได้คุณภาพระดับ พอใช้  กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
  ได้ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง

   

      
  ตอนที่ ๒
  แผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา

  ๑. การบริหารจัดการศึกษา
    โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น ๔ ด้าน
  ได้แก่ด้าน ๑. ด้านการบริหารวิชาการ  ๒.ด้านการบริหารงบประมาณ ๓.ด้านการบริหารงานบุคคล ๔.ด้านการบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหาร/เทคนิคการบริหารแบบ การพัฒนาตามกระบวนการ PDCA, SBM ฯลฯ
    
  โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
      

                
    

   


  แผนภาพที่ ๔   โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน


  ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์
  โรงเรียนเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้  คู่ชุมชน

  พันธกิจ
  ๑.ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  ๒.ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มีคุ ณ ลักษณะอันพึ ง ป ร ะ สงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
  ๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา

  เป้าหมาย
  ๑. นักเรียนระดับระดับก่อนประถมศึกษา และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน
  มีพัฒนาการเหมาะสมตามวัย  และมีคุณภาพ
  ๒. ประชากรวัยเรียนทกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างทั่วถึง
  มีคุณภาพ และเป็นธรรม
  ๓. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และ
  ทำงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา
  ……………………………………..…………………….…………………………………………………………………………………

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา
    ยกมือไหว้   แต่งกายดี มีวินัย

  ๓.  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
  ๓.๑   พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
  ๓.๑.๑ ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
                       ๓.๑.๒ ส่งเสริม สนั บ สนุน การจัด กิจกรรม แ นะ แ นวแ ละการบ ริการ แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษา อย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเอง สามารถวางแผน ชีวิตด้านการเรียน การประกอบอาชีพในอนาคต รวมทั้งสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
                      ๓.๑.๓ ส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามวัย

  ๓.๒  พัฒนาระบบส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพการจัดการศึกษา
    ๓.๒.๑  ส่งเสริมการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
  ของผู้เรียนทุกระดับทุกประเภท ให้มีประสิทธิภาพ
                     ๓.๒.๒  สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท และความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนให้เกิดคุณภาพ
                      ๓.๒.๓  ส่งเสริมการนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ รวมถึง การพัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน ทองถิ่น และสัง  ๓.๒.๔  ส่งเสริม สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี และ
  นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวก ที่หลากหลาย การมีศูนย์รวมสื่อให้ครูสามารถยืมสื่อไปใช้ ในการจัดการเรียนรู้ได้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน
    ๓.๒.๕  ส่งเสริมสนับสนุนการนาการทดสอบ NT, O-NET การประเมินของ PISA และระบบการทดสอบกลางของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ให้เกิดคุณภาพแก่ผู้เรียน

  แผนงาน / โครงการ

  ๑.โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
  ๒ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  ๓โครงการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี
  ๔ประชุมกรรมการสถานศึกษา
  ๕โครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
  ๖โครงการส่งเสริมวิชาการและวันสำคัญ
    ๖.๑)วันสุนทรภู่ วันภาษาไทย
    ๖.๒)วันแม่แห่งชาติ
    ๖.๓)วันวิทยาศาสตร์
    ๖.๔)กิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษ
    ๖.๕)กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา
    ๖.๗)กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
    ๖.๘)กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
  ๗.โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย คุณธรรมจริยธรรมและวิ๔ประชาธิปไตย
    ๗.๑)กิจกรรมไหว้ครู
    ๗๒)กิจกรรมประชาธิปไตยในร.ร.
    ๗.๓)กิจกรรมส่งเสริมนักเรียนผู้มีความประพฤติดี
  ๘.โครงการพัฒนาความรู้เพื่อเตรียมสอบ LAS,NT,O-NET
  ๙.โครงการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการเรียนการสอน
  ๑๐.โครงการพัฒนาทักษะด้านกีฬานักเรียน
  ๑๑.โครงการส่งเสริมพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและป้องกันสารเสพติดในสถานศึกษา
  ๑๒.โครงการประกวดแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน
  ๑๓.โครงการส่งเสริมกิจกรรมอาหารกลางวัน
  ๑๔.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรฯ

   

  โรงเรียนบ้านต้อนเหนือก่อตั้งขึ้นใน วันที่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๐๙  โดยการพร้อมใจกันสละทุนทรัพย์  วัสดุ  อุปกรณ์  กำลังกาย  ของประชาชนในหมู่บ้านต้อนเหนือ  เปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียนทั้งหมด  ๔๐  คน  มีครู   ๑  คน ต่อมาทางราชการได้บรรจุแต่งตั้งครูประจำการมาสอนที่โรงเรียนนี้เรื่อยๆ มา  ซึ่งมีลำดับผู้บริหารโรงเรียนดังนี้
          ๑. นายเลื่อน   เคหะฐาน
          ๒. นายธานี     คลังชำนาญ
          ๓. นายสุปรณิช   อุดมเพ็ญ
          ๔. นายผดุง     ผาบสิมมา
          ๕. นายอนันต์   พันนึก
        ๖. นายอาทิตย์   ลุนสำโรง
          ๗. นายคูณ   โคตะมี
        ๘. นายธวัช   ถาโท
          ๙. นายเจริญ      สอนคำหาญ
          ๑๐. นายเทิดศักดิ์    ปาระแก้ว 
          ๑๑. นายนิพนธ์     ป้องโกเซ
          ๑๒. นาย สมพงษ์    สุนทรเศรษฐชัย
          ๑๓. นายปรีชา       อาจหาญ       
          ๑๔. นายเศรษฐศิลป์    อาจสาระมนต์
          ๑๕. ว่าที่ร้อยตรี ประสิทธิ์   ทองภู
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-05 20:10:29 น.

โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-470169 อีเมล์: kosit08@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณพร มานิปาน โทรศัพท์: 0986575929 อีเมล์: manipan@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]