โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ๒. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์

  วิสัยทัศน์
  โรงเรียนเข้มแข็ง  แหล่งเรียนรู้  คู่ชุมชน

  พันธกิจ
  ๑.ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ
  ๒.ส่ง เสริ ม ให้ ผู้ เรี ยนมี คุ ณ ธ ร ร ม จ ริ ย ธ ร ร ม มีคุ ณ ลักษณะอันพึ ง ป ร ะ สงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
  ๓.พัฒนาระบบบริหารจัดการ ที่เน้นการมีส่วนรวม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบ ต่อคุณภาพการศึกษา และบูรณาการการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-09-05 20:10:29 น.

โรงเรียนบ้านต้อนเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042-470169 อีเมล์: kosit08@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วรรณพร มานิปาน โทรศัพท์: 0986575929 อีเมล์: manipan@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]