• NAGA MODEL
  • ประวัติโรงเรียน
  •                        โรงเรียนบ้านกุดแกลบก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๔๙๐  อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียน  โดยนายเสรี  มิลินทร์  เป็นผู้จัดตั้ง มีครู  ๒  คน มีนายเฉลิม วัฒนวงษ์  เป็นครูใหญ่  มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๗๐ คน

                            เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙  คณะครูกับชาวบ้านได้รับบริจาคที่ดิน  เพื่อก่อสร้างโรงเรียนให้เป็นเอกเทศ  เนื้อที่  ๗  ไร่   ๓   งาน  ๓๑  ตารางวา  เป็นเงิน  ๖๐๐  บาท  และได้รับจัดสรรงบประมาณจากทางราชการ  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  สร้างอาคารเรียนแบบ  ป.๑ ฉ.  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔

                         ปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านกุดแกลบเปิดทำการสอน  ๒  ระดับ  คือ  ระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษา  มีนักเรียนทั้งสิ้น ๗๖  คน  แบ่งเป็น  ๘  ห้องเรียน  มีครูทำการสอน        ๖  คน  ครูประจำการ  ๔  คน  ครูอัตราจ้าง  ๒   คน  มีอาคารเรียน  ๒  หลัง  อาคารอเนกประสงค์  ๑  หลัง  มีไฟฟ้าให้แสงสว่างเพียงพอ  มีน้ำประปาบาดาลใช้แต่ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าที่ควร
     

    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 09:29:08 น.

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]