• NAGA MODEL
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านกุดแกลบประกอบด้วย

            smiley นายอุ้ย    นันทขันธ์             ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley  นายสมควร  ดีสุวรรณ   รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley พระครูสังฆรักษ์ ไพจิตร ปริปุญโญ       กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์

            smiley นายสงบ  ชมภูเขียว                            กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley นายสมทบ  บุญประครอง                     กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley นางบุญ   อาจหาญ                              กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley นางอรัญญา  ทะนาพันธ์                        กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley นายสมเกียรติ  พรหมสุภา                      กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

            smiley นายอาคม  มาตา                                   กรรมการและเลขานุการ

                    


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 09:29:08 น.

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]