• NAGA MODEL
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1 .  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ  2551

  2.  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนา

  3.  จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้เรียนรู้ตามศักยภาพ  ความสนใจและความถนัด

  4.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ด้วยวิธีการที่หลากหลาย

  5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้สื่อ  IT  ในการจัดการเรียนรู้และเป็นแหล่งค้นคว้าความรู้

  6.  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเอกลักษณ์ไทย

  7.  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการรู้จักใช้  การอนุรักษ์พลังงาน  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

  8.  จัดการเรียนการสอนงานอาชีพ  โดยน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

  9.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนรู้  การวิจัยในชั้นเรียน  และการพัฒนาสื่อ

  10.  พัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้  และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-16 09:29:08 น.

โรงเรียนบ้านกุดแกลบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: 43020033@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววิไลลักษณ์ ทองประเทือง โทรศัพท์: 0951685493 อีเมล์: wtongpratuang@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]