• จดหมายข่าวโรงเรียน
 •   

 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  ๑. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ บรรลุตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
  ๒. จัดกิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข
  ๔. เน้นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพ
  ๕. สืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
  ๖. พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
  ๗. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา 
  ๘. จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ มีน้ำใจ ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
  เป้าหมาย
  ๑. นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น
  ๒. นักเรียนได้รับการบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
  ๓. นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม แต่งกายดี มีจิตอาสา วาจาสุภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม
  ๔. บุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการทำงานและได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
  ๕. นักเรียนมีนิสัยใฝ่เรียนรู้ เกิดทักษะกระบวนการทำงานที่ดีและมีโอกาสศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในชุมชน
  ๖. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชน
  เป้าหมาย
        ๑. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานตามมาตรฐานการศึกษาของหลักสูตรแกนกลางพุทธศักราช ๒๕๕๑  (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
                ๒. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และแสวงหาความรู้ได้ตลอดชีวิต
  ๓.  ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัยในตนเอง และปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ๔.  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านวุฒิภาวะทั้ง ๔ ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและด้านสติปัญญา ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-13 15:44:15 น.
 • ผู้อำนวยการโรงเรียน

 • นายสถิตย์ ภูชาดึก
 • แนะนำบุคลากร

 • นางทองใส ภูชาดึก

 • นางจันทิมา วงศ์แสนไชยสถิติการเข้าเยี่ยมชม

317
เริ่มนับ 18 เมษายน 2557โรงเรียนบ้านคำเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430176 อีเมล์: 43020045@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นงค์เยาว์ สาระวัตรแก้ว โทรศัพท์: 0937734646 อีเมล์: nongyaosarawatkaew@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]