• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  ๑. จัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา  ให้แก่นักเรียนภายในเขตบริการ 3 หมู่บ้าน และนักเรียนทั่วไปที่มีความประสงค์จะเรียน  ได้มีสิทธิและโอกาสเข้าเรียนอย่างทั่วถึง และจัดการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นตามโอกาสและความเหมาะสม 

                   ๒. พัฒนานักเรียนทุกคนให้เป็นคนเก่ง  คนดี และมีความสุข โดยผู้เรียนต้องมีสุขภาพกายและ

  สุขภาพจิตที่ดี  มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  จิตใจสติปัญญาเจริญเติบโต อย่างสมบูรณ์ตามเกณฑ์การพัฒนาตามช่วงของแต่ละวัย

                  ๓. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครู บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ได้เต็มศักยภาพ

                  ๔. จัดกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้อย่างหลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสอดแทรกหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุผลตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕๕๑

                  ๕. บริหารงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน

                  ๖. จัดสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับความต้องการ  และให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

                  ๗. ให้บริการและรับบริการจากชุมชน ให้สถานศึกษาและชุมชนมีความรัก  ความผูกพันสามัคคี

  เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

                  ๘.  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาและชุมชน

                  ๙.  ส่งเสริมความเป็นไทยและเสริมสร้างสมรรถนะผู้เรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ตามมาตรฐานและมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

                  ๑๐. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารและจัดการศึกษา

   

  เป้าหมาย

                  ๑. ครู บุคลากรทางการศึกษาปรับวิธีเรียนเปลี่ยนวิธีสอน มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ  ๒  ครั้ง

                  ๒. ผู้เรียนมีศักยภาพในการอ่าน เขียน  คิดคำนวณ  คิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ นักเรียนทุกคนต้องอ่านออก เขียนได้เมื่อจบปีการศึกษาสูงสุด

                  ๓.  ประชากรวัยเรียนได้เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

                  ๔.  ปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา

                  ๕.  นักเรียนทุกระดับช่วงชั้นดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                   ๖. ชุมชนในท้องถิ่นได้รับการศึกษาตามศักยภาพและโอกาสที่เหมาะสม

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-19 12:02:37 น.

โรงเรียนบ้านท่าหนองพันทา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430257 อีเมล์: btnptschool@gmail.com,43020024@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นายอุดมพงศ์ ประสานเชื้อ โทรศัพท์: 0933476147 อีเมล์: udompong1991@nongkhai2.go.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]