โรงเรียนบ้านโคกกลาง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  • พันธกิจ ๑. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย เหมาะกับธรรมชาติและความต้องการ ความถนัดของผู้เรียนและท้องถิ่น ๒. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์และคิดสร้างสรรค์ ๓. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ๔. จัดกิจกรรมเพื่อฝึกและส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้เรียน ๕. จัดการเรียนรู้โดยนำภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่เหมาะสม มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ๖. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนดัรับการพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ้วนทั้งด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา ๗. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อกลุ่มร่วมกัน ๘. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายและต่อเนื่อง ๙. มีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนรักสถานศึกษาของตน และมีความกระตือรือร้นในการไปเรียน ๑๐. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถประเมินค่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลรู้จักพิจารณาข้อดี - ข้อเสีย ความถูกผิด ระบุสาเหตุ - ผล ค้นหาคำตอบ เลือกวิธีและปฏิภานในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างสันติและมีความถูกต้อง ๑๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความริเริ่ม มีจินตนาการ สามารถคาดการณ์ และกำหนดเป้าหมายได้ ๑๒. จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้และสื่อ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ มีทักษะในการแสวงหาความรู้ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง สามารถสรุปประเด็นการเรียนรู้และประสบการณ์ได้อย่างถูกต้องด้วยตนเอง ๑๓. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยบูรณาการ สอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในทุกรายวิชา ๑๔. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากร / ครู ตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ ๑๕. จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม แก่บุคลากรในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ๑๖. จัดกิจกรรมส่งเสริมครูผู้สอนให้สามารถแสวงหาความรู้ การศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนการสอน ๑๗. จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับชุมชน ในการจัดการศึกษา ๑๘. พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๑๙. จัดโครงสร้างการบริหารอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ชัดเจน


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-08 13:41:49 น.

โรงเรียนบ้านโคกกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: 43020025@nongkhai.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พนานต์ เอกวงษา โทรศัพท์: 0996987482 อีเมล์: panan0909@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]