• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  ๑.   ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลักธรรมของศาสนาที่ตนนับถือ

                  ๒.   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารการแสวงหาความรู้ 

                         ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  ใช้แก้ปัญหาและมีทักษะพื้นฐาน

                         ในการใช้เทคโนโลยี

                  ๓.   จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักความเป็นไทย 

                         สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยอย่างเห็นคุณค่า

                  ๔.   จัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนรู้จักบทบาท  หน้าที่ของตนตาม

                          ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

                  ๕.   ประสานความร่วมมือกับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการ 

                         ศึกษาและอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

  เป้าหมาย

                  ๑.    พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                  ๒.   ขยายโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

                  ๓.   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

                  ๔.   พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ครูมืออาชีพ

                  ๕.   ส่งเสริมอัตลักษณ์ทางการศึกษา

                  ๖.    บริหารจัดการระบบอย่างมีส่วนร่วม

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         ความรู้คู่คุณธรรม

       

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         ยกมือไหว้  แต่งกายดี   วจีไพเราะ

   

  ปรัชญา

  ปญฺญา โลกสมิ ปชฺโชโต   :   ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

   

  ปณิธาน

  พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกคน  มีความรู้คู่คุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

  ดำรงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  อย่างมั่นคงและยั่งยืน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรกฤษณ์ มะโนมัย โทรศัพท์: 0945922825 อีเมล์: Teerakrit.ma@eisth.org Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]