• วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์

                  พัฒนาผู้เรียนทุกคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความรู้และทักษะพื้นฐาน

  สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองที่ดี

  ของไทยและพลโลก   อนุรักษ์  สืบสานวัฒนธรรม  ประเพณีไทย  ยึดปรัชญาเศรษฐกิจ

  พอเพียง  พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน  ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอัน

  มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-04 10:53:21 น.

โรงเรียนบ้านโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 0878627263 อีเมล์: 43020046@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: ธีรกฤษณ์ มะโนมัย โทรศัพท์: 0945922825 อีเมล์: Teerakrit.ma@eisth.org Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]