• คณะกรรมการนักเรียน
 •     ๑ เด็กชายสันหวัช   สวัสดิ์ศิริเดช

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  ประธานสภานักเรียน

      ๒ เด็กหญิงรัชนีรมณ์  พานิชดี

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  รองประธานสภานักเรียนคนที่๑

      ๓ เด็กชายธีระยุทธ    ทองคำ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  รองประธานสภานักเรียนคนที่๒

      ๔ เด็กหญิงรสสุคนธ์   ถิ่นมะเฮียว

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

      ๕ เด็กหญิงอธิตา       ธรรมพร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

      ๖ เด็กชาย    วสันต์   นามวิชัย

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

      ๗ เด็กชายพีรพัฒน์    พิมพ์หาร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายชุมนุม

      ๘ เด็กชายสิทธิชัย      ดรปลาย

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

     ๙ เด็กหญิงศุภาลัย      เครือเนตร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  เหรัญญิก

     ๑๐ เด็กชาย   รัชภูมิ   โพธิ์ไพร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  หัวหน้าฝ่ายสัมพันธ์ชุมชนและเครือข่าย

     ๑๑ เด็กชายกฤษฎา    ศรีมงคุณ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๒ เด็กหญิงเนตรนภา ดอนเพ็ง

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๓ เด็กชาย   กันตพิชญ์ จงสีหา

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๔ เด็กหญิงเนตรดาว   วงเสนา

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๕เด็กหญิงจอมขวัญ ไทยทองอินทร์

   นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๖ เด็กหญิงอทิติยา    สุนทร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๗ เด็กชาย   วัฒวุฒิ  นาเมืองรักษ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๘ เด็กชาย   วีรภัทร  นากุมา

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๑๙ เด็กหญิงปนัดดา   ชาพันธ์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๓

  กรรมการ

     ๒๐ เด็กชาย   ธนภัทร ชูศรีเลิศ

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒๑ เด็กชาย   บัณฑิต  ป้อมทิพย์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒๒ เด็กชาย   อดิศักดิ์ ครุฑละคร

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒๓ เด็กชาย   เจนณรงค์ ศรีสอน

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒๔ เด็กชาย   ณัฐภัทร อินทร์บุญญา

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๒

  กรรมการ

     ๒๕ เด็กหญิงขณิดา     นิยะรัตย์

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ๑

  อนุกรรมการ

     ๒๖ เด็กชาย   ธีรพงษ์  นาคะหงษ์

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๖

  อนุกรรมการ

     ๒๗ เด็กชาย   นันทวัฒน์ วันสืบ

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕

  อนุกรรมการ

     ๒๘ เด็กชาย   ศักดิ์ชัย คงเจริญ

  นักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๔

  อนุกรรมการ

     ๒๙ เด็กหญิงพัชรินทร์ เกียงกุลลา

  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่  ๓

  เลขานุการสภานักเรียน

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-01-08 10:09:30 น.

โรงเรียนบ้านคำปะกั้ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042472807 อีเมล์: 430220047@nonkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: กรรณิการ์ แสงแก้ว โทรศัพท์: 0910643144 อีเมล์: zai-aiew@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]