• ประวัติโรงเรียน
 •       โรงเรียนบ้านเซิม      เดิมเป็นโรงเรียนประชาบาลประจำตำบลเซิม ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๙   โดยนายอำเภอโพนพิสัย ร่วมกับชาวบ้านจัดตั้งขึ้นเปิดทำการสอนครั้งแรกในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ใช้ศาลาการเปรียญวัดสายทองเป็นที่เรียน 

  พ.ศ. ๒๔๘๐ ขยายชั้นเรียนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

  พ.ศ.๒๕๑๔  เปิดทำการสอนจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๗  มีนักเรียน ๓๑๗ คน ครู ๘ คน

  พ.ศ. ๒๕๑๙ โอนโรงเรียนจากกรมสามัญศึกษาไปสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

  พ.ศ. ๒๕๒๓ โอนจากโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กระทรวงมหาดไทย ขึ้นตรงต่อสำนักงานคณะกรรมการ

  การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ

           พ.ศ. ๒๕๔๖ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ประกาศใช้ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

           พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุบหน่วยงานระดับระดับจังหวัด ระดับอำเภอรวมจัดตั้งเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต ๒ ต่อมาเมื่อ

  โรงเรียนมัธยมศึกษาได้ขอแยกออกไปจึงรวมเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒

  โรงเรียนบ้านเซิม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง ตั้งอยู่ในบริเวณกลางหมู่บ้านบ้านโนนสง่า หมู่ที่ ๒ ตำบลเซิม  อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

  มีเนื้อที่จำนวน  ๑๐  ไร่ ๒ งาน ๔๘ ตารางวา อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๒ และอำเภอโพนพิสัย  ประมาณ ๓๙ กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดหนองคาย ประมาณ  ๗๕  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขต ดังนี้

                     ทิศเหนือ          ติดต่อกับทุ่งนาชาวบ้านเซิม

                     ทิศใต้             ติดต่อกับหมู่บ้านนามน 

                     ทิศตะวันออก     ติดต่อกับหมู่บ้านโนนสง่า

                     ทิศตะวันตก      ติดต่อกับหมู่บ้านโนนสง่า  

  ปัจจุบัน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) มีนักเรียนระดับอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ รวม ๓๘๖ คน มีครู บุคลากรทางการศึกษา 

  จำนวน  ๒๐  คน โดยมี  นายชารี  แพนแสง   ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน  วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

     

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:30:28 น.

โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042017151 อีเมล์: 43020023@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทวัน กองธรรม โทรศัพท์: อีเมล์: ggun_nun@yahoo.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]