• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •                                           พันธกิจ(Mission)

                       ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์  รักความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบทอดศิลปะ  วัฒนธรรมประเพณีไทย  นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน                           

  ๒. พัฒนาผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะของผู้เรียน  ให้แสวงหาความรู้  มีความสามารถในการสื่่อสารโดยใช้เทคโนโลยี  รู้จักไตร่ตรอง  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ในการดำเนินชีวิต

  อย่างมีความสุข

  ๓. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากยาเสพติด  มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยทางด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬาและเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

  ๔. ส่งเสริมให้ผู้เรียน  มีความสามารถใช้ทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์พลังงานและ

  สิ่งแวดล้อมและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

  ๕. ส่งเสริมบุคลากรให้มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้  ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน

  ๖. ส่งเสริมการจัดหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  และมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  ๗. ส่งเสริมการบริหารการจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นโรงเรียนชั้นนำ  มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                        ๘. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการระดมทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา

              

   

  เป้าประสงค์(Goals)

  ๑. ผู้เรียนมีความรักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์  รักความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรม  สืบทอดศิลปะวัฒนธรรมประเพณี  ดำเนินชีวิต  ด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

  ๒. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีคุณลักษณะเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน  มีความสามารถ  มีทักษะในการสื่อสาร  โดยใช้เทคโนโลยี  รู้จักการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

  ๓. ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิตที่ดี  ป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด  มีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย

  ๔.ผู้เรียนมีทักษะชีวิตในการแก้ปัญหา  มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  มุ่งมั่นในการทำงาน  อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง

  มีความสุข

  ๕. บุตลากรมีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู  มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  มีคุณธรรมจริยธรรม  เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน

                        ๖. โรงเรียนมีหลักสูตร  กระบวนการเรียนรู้  แหล่งเรียนรู้  สภาพแวดล้อมที่เอื้อให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ  มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน

                        ๗. มีระบบการบริหารการจัดการศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพสู่ความเป็นสากล  มีการประกันคุณภาพภายในอย่างเป็นระบบ  เน้นการกระจายอำนาจด้วยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

                        ๘. ผู้ปกครอง  ชุมชน  เอกชนและท้องถิ่นเข้ามาร่วมระดมทุุนและทรัพยากรเพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-10 15:30:28 น.

โรงเรียนบ้านเซิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042017151 อีเมล์: 43020023@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นันทวัน กองธรรม โทรศัพท์: อีเมล์: ggun_nun@yahoo.co.th Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]