โรงเรียนบ้านคำตอยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านคำตอยูง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๒๔   แยกเป็นโรงเรียนสาขาจากโรงเรียนบ้านเซิม  โดยการร่วมมือของชาวบ้านคำตอยูงที่เห็นเด็กนักเรียน  เดินทางจากบ้านไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเซิมด้วยความลำบาก  และระยะทางห่างไกล  ชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียน  จำนวน  ๙  ไร่  -  งาน   ๖๓  ตารางวา  สำหรับพื้นที่ดิน  กว้าง  ๑  เส้น  ๑๖  วา  ยาว  ๑  เส้น และชาวบ้านร่วมกัน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา  ขนาด

   ๗x๘  เมตร  พร้อมกระดานดำ  เปิดสอน  ป.๑ – ป.๔

                    พ.ศ.๒๕๒๘  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรออกค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนและได้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวถาวรขึ้น  จำนวน  ๑  หลัง   หลังคามุงสังกะสี  พื้นเทคอนกรีต 

                     พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง   ๓  ห้องเรียน   ขนาด  ๙ x  ๒๗  เมตร   ใช้งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท

                     พ.ศ. ๒๕๒๙  โรงเรียนบ้านคำตอยูง  ได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๒๙ โดยมี  นายชารี   แพนแสง   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และนายวิรัช   โพนพุทธ   ครู  ๒  ช่วยราชการ

                     พ.ศ. ๒๕๓๐  นายวิเชียร   เขจรสัตย์   ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                     พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด 

  ๙x๓๖   ๘  ห้องเรียน    สิ้นงบประมาณ   ๗๐๐,๒๐๐  บาท   และอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๒/๒๖  ขนาด  ๑๐ x ๑๒  เมตร  สิ้นงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

  โรงเรียนบ้านคำตอยูงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน“ วิชาการเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม”   เป็นคำขวัญที่โรงเรียนได้ยืดเป็นแนว  ทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และความดี  ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา   เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความมั่นใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นผู้มีความรอบรู้และทักษะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  ในฐานะพลเมืองที่ดี  ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

  โรงเรียนบ้านคำตอยูง  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  เดือน   พฤศจิกายน   พ.ศ. ๒๕๒๔   แยกเป็นโรงเรียนสาขาจากโรงเรียนบ้านเซิม  โดยการร่วมมือของชาวบ้านคำตอยูงที่เห็นเด็กนักเรียน  เดินทางจากบ้านไปเรียนที่โรงเรียนบ้านเซิมด้วยความลำบาก  และระยะทางห่างไกล  ชาวบ้านจึงได้บริจาคที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียน  จำนวน  ๙  ไร่  -  งาน   ๖๓  ตารางวา  สำหรับพื้นที่ดิน  กว้าง  ๑  เส้น  ๑๖  วา  ยาว  ๑  เส้น และชาวบ้านร่วมกัน สร้างอาคารเรียนชั่วคราวหลังคามุงหญ้าคา  ขนาด

   ๗x๘  เมตร  พร้อมกระดานดำ  เปิดสอน  ป.๑ – ป.๔

                    พ.ศ.๒๕๒๘  คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรออกค่ายอาสาพัฒนาที่โรงเรียนและได้สร้างอาคารเรียนแบบชั่วคราวถาวรขึ้น  จำนวน  ๑  หลัง   หลังคามุงสังกะสี  พื้นเทคอนกรีต 

                     พ.ศ. ๒๕๒๘  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.๑๐๒/๒๖  จำนวน  ๑  หลัง   ๓  ห้องเรียน   ขนาด  ๙ x  ๒๗  เมตร   ใช้งบประมาณ   ๔๒๐,๐๐๐  บาท

                     พ.ศ. ๒๕๒๙  โรงเรียนบ้านคำตอยูง  ได้แยกเป็นโรงเรียนเอกเทศ  เมื่อวันที่  ๑  ธันวาคม  ๒๕๒๙ โดยมี  นายชารี   แพนแสง   รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  และนายวิรัช   โพนพุทธ   ครู  ๒  ช่วยราชการ

                     พ.ศ. ๒๕๓๐  นายวิเชียร   เขจรสัตย์   ได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                     พ.ศ. ๒๕๓๑  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.๑๐๕/๒๙  ขนาด 

  ๙x๓๖   ๘  ห้องเรียน    สิ้นงบประมาณ   ๗๐๐,๒๐๐  บาท   และอาคารอเนกประสงค์แบบ ๒๐๒/๒๖  ขนาด  ๑๐ x ๑๒  เมตร  สิ้นงบประมาณ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท

  โรงเรียนบ้านคำตอยูงได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน“ วิชาการเลิศ  เชิดชูคุณธรรม  นำชุมชนพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม”   เป็นคำขวัญที่โรงเรียนได้ยืดเป็นแนว  ทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และความดี  ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา   เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความมั่นใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นผู้มีความรอบรู้และทักษะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  ในฐานะพลเมืองที่ดี  ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-23 21:12:03 น.

โรงเรียนบ้านคำตอยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083343369 อีเมล์: 43020026@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง โทรศัพท์: 0979903569 อีเมล์: pimprapapron01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]