โรงเรียนบ้านคำตอยูง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  2. พัฒนาระบบบริหารและจัดการศึกษาตั้งแต่งระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา
  3. ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  4. ส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรมของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  5. ส่งเสริมและดำเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  6. ส่งเสริมให้บุคคลและครูในโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  และส่งเสริมอาชีพเพื่ออาชีพเพื่อหารายได้เสริมระหว่างเรียน

   เป้าหมาย

  7. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉพาะกลุ่มทักษะภาษาไทย  คณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
  8. ส่งเสริมคุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  9. พัฒนาสื่อนวัตกรรมและอาชีพในโรงเรียน
  10. บุคลากรในสถานศึกษาได้เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนาอย่างน้อยปีละ2 ครั้ง
  11. ให้มีการจัดกินกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างหลากหลาย
  12. ให้มีการใช้งบประมาณเพื่อการจัดการศึกษาสู่เด็กนักเรียน
  13. จัดภูมิทัศน์สภาพแว้ดล้อมให้เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  14. ส่งเสริมให้โรงเรียนและชุมชนมีสว่นร่วมในการพัฒนา
  15. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลการวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาและการการพัฒนาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
  16. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-23 21:12:03 น.

โรงเรียนบ้านคำตอยูง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 083343369 อีเมล์: 43020026@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: พิมพ์ประภาภรณ์ การะแสง โทรศัพท์: 0979903569 อีเมล์: pimprapapron01@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]