โรงเรียนบ้านคำจำปา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2
 


  • ประวัติโรงเรียน
  • โรงเรียนบ้านคำจำปา  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๖  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ตั้งแต่เมื่อวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕๒๔   ในเนื้อที่  ๑๔  ไร่   ๔ งาน  ๑๘  ตารางวา   ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย  เขต  ๒  ระยะทาง  ๔๔  กิโลเมตร   เดิมราษฎรส่วนมากอพยพมาจากจังหวัดอุดรธานี   ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  ก่อน  พ.ศ.  ๒๕๒๗   บ้านคำจำปา  อยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ  ประชากรมีเชื้อชาติไทย  สัญชาติไทย   นับถือศาสนาพุทธ   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ด้านการศึกษาชาวบ้านคำจำปา  ได้ส่งบุดรหลานเข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา  ที่โรงเรียนเซิมพิทยาคม  ตำบลเซิม  อำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย  ระยะทาง  ๑๔  กิโลเมตร    และโรงเรียนทรัพย์อุดม  ตำบลบ้านจันทร์   อำเภอบ้านดุง  จังหวัดอุดรธานี  ระยะทาง  ๗  กิโลเมตร เดิมโรงเรียนบ้านคำจำปา  แยกสาขามาจากโรงเรียนบ้านปัก  มีนายยุทธ  ชัยภูมิ  มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่  โรงเรียนบ้านปัก  สาขาคำจำปา   และนางวิภาวดี   ชัยภูมิ   มาเป็นครูผู้สอน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป. ๑ – ป. ๔  โดยอาคารเรียนเป็นแบบชั่วคราว  หลังคามุงด้วยหญ้า  โดยได้รับบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน  จำนวน    ๑๔  ไร่   ๔  งาน  ๑๘  ตารางวา   มีจำนวนนักเรียน   ๗๐  คน

    ต่อมาเมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๙   โรงเรียนบ้านคำจำปา  จึงได้รับอนุมัติให้เป็นเอกเทศ  เปิดสอนตั้งแต่ชั้น  ป.๑ – ป.๖   ตามหนังสือประกาศลงวันที่  ๒๘  พฤศจิกายน  ๒๕๒๙   มาจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านคำจำปาได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  ๒๕๕๑ ภายใต้คำขวัญของโรงเรียน  “  สะอาด  สามัคคี  เรียนดี  มีวินัย  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”   เป็นคำขวัญที่โรงเรียนได้ยืดเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให้มีความรู้และความดี  ควบคู่กับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา   เพื่อฝึกฝนให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง  มีความมั่นใจ  เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น  ตลอดจนเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  เป็นผู้มีความรอบรู้และทักษะ  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และสามารถปฏิบัติตามบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  ในฐานะพลเมืองที่ดี  ในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-08-07 09:43:07 น.

โรงเรียนบ้านคำจำปา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042430178 อีเมล์: 43020044@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นิกรณ์ ดาหอม โทรศัพท์: 0935402489 อีเมล์: ิีbungkan2489@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]