• ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านหนองอั้ว

            โรงเรียนบ้านหนองอั้วตั้งขึ้นเมื่อวันที่  18  มกราคม  พ.ศ. 2481  โดย นายดาบเริ่ม  อุปถัมภ์  สั่งให้  นายภูวงศ์  ไขแสงจันทร์  ศึกษาธิการอำเภอ  ทำพิธีเปิด  มีครู  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมพิธีเปิด  โดยอาศัยศาลาวัดบ้านหนองอั้วเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน  และเปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4 โดยแต่งตั้งให้  นายฝอย  หล้าคอม  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และนายสีนวล  แสนโพธิ์  ตำแหน่งครูผู้สอน  และมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งครูเรื่อยมา

            ในปี  พ.ศ. 2510  ราษฎรในหมู่บ้านได้พร้อมใจกันจัดหาไม้สมทบสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ร่วมกับทุนของกรมสามัญศึกษาจัดสร้างอาคารเรียน 1 หลัง  ตามแบบ  ป.1ฉ ขนาด  4-8  เมตรจึงได้ย้ายโรงเรียนจากศาลาวัดบ้านหนองอั้วมาเรียนที่อาคารสร้างใหม่  ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน  ซึ่งเป็นโรงเรียนในปัจจุบัน

            ในเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2531  องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  360,000  บาท  สร้างอาคารเรียน  คศล.  1  หลัง  3  ห้องเรียน  (อาคาร  1) 

            ในปี  พ.ศ. 2533  ทางราชการได้โอนการศึกษาประชาบาล  จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ

            ในปีงบประมาณ  2534  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  179,000  บาท  สร้างอาคารเอนกประสงค์จำนวน  1  หลัง  (อาคาร 3)

            ในเดือนมิถุนายน  2538  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  15,000  บาท  สร้างเรือนเพาะชำ  ขนาด  4-6  เมตร  จำนวน  1  หลัง(จำหน่ายแล้ว)

            ในเดือนสิงหาคม  2538  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก  สปช. เป็นเงิน  839,251 บาท

  สร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/2536  จำนวน  1  หลัง  4  ห้องเรียน  ใต้ถุนสูง  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดดอกกุหลาบก่อสร้าง  ตามสัญญาที่  108/2538  ลงวันที่  27  สิงหาคม  2538

            ในเดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2539  โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  1,039,000  บาท  จัดสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช. 105/2536  ขนาด  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  จำนวน  1  หลัง  และได้รับงบประมาณสร้างส้วมแบบ  สปช. 106/2536 หลังอาคาร 4  จำนวน  1  หลัง  2  ที่  พร้อมที่ปัสสาวะ  โดย  หจก.กล้วยก่อสร้าง

            ในวันที่  6  กรกฎาคม  2541  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  36,000  บาทจัดสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ที่  3  ถัง  ขนาดบรรจุน้ำได้  33  ลูกบาศก์เมตร 

            ในวันที่  6  กุมภาพันธ์  2543  ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน  50,000  บาท  จัดสร้างส้วมแบบ  สปช. 106/2536  หลังอาคาร 2 จำนวน  1  หลัง  4  ที่  และได้รับงบประมาณ  42,500  บาท  จัดสร้างถังน้ำฝนแบบ  ฝ.33  จำนวน  1  ชุด  ขนาดบรรจุ  33  ลูกบาศก์เมตร

  ในปีการศึกษา  2549  โรงเรียนได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอนในระดับมัธยมต้น

            ในปีการศึกษา  2542  โรงเรียนได้รับบริจาควัสดุอุปกรณ์  และแรงงานในการสร้างสนามบาสเกตบอล  1  สนาม  สนามวอลเลย์บอล  1  สนาม  และสนามตะกร้อ  1  สนาม  รวมเป็นเงินประมาณ  100,000  บาท

  ในปีการศึกษา  2543  โรงเรียนได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  สร้างสนามบาสเกตบอล  งบประมาณ  187,000  บาท 

             ในปีการศึกษา 2547  โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ผ้าป่าจากคณะศิษย์เก่าโรงเรียนและชาวบ้านใน เขตบริการ ได้รับงบประมาณในการจัดทำรั้ว   ป้ายหน้าโรงเรียน  โรงอาหาร และจัดซื้อคอมพิวเตอร์จำนวน  3  เครื่อง เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท

  • ส้วมหลังที่ 3  หลังห้องอนุบาล  งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
  • ถนนคอนกรีต งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง
  • บ้านพักครู
  • ปรับปรุงห้องเรียน ปีการศึกษา  2549  (ผ้าป่า)

  ในปีการศึกษา 2549 

  ได้รับเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษาจากคณะศิษย์เก่า

  ได้รับเงินงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง เพื่อต่อเติมห้องเรียน

  ในปีการศึกษา 2550 

  ในปีการศึกษา 2551

            ได้รับเงินจากผ้าป่าการศึกษาในการซ่อมแซมอาคารเรียน 

  ในปีการศึกษา 2553

            ได้รับงบประมาณจาก สพป.หนองคาย เขต 2 ในการซ่อมแซมอาคารประกอบ

            ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย  เพื่อจัดทำห้องเรียนอัจฉริยภาพ

  ในปีการศึกษา 2555

            ได้รับงบอุดหนุนห้องสุขาหลังอาคาร  4

  ในปีการศึกษา  2556

            ได้รับงบประมาณจาก  สพป.หนองคาย  เขต  2  เพื่อจัดทำอุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท็ปเล็ต)  พร้อมระบบ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042 470218 อีเมล์: nong_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล วงนาแพง โทรศัพท์: 0857415939 อีเมล์: ginggium1226@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]