• กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • พระราชบัญญัติ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 Download
  - พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 Download
  พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 Download
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 Download
  - พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 Download
  พระราชบัญญัติ การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 Download
  พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 Download
  - พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 Download
  - พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 Download
  - พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 Download
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา Download
  - พระราชกฤษฎีกา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา Download
  - กฎกระทรวง ออกตามความในกฎหมายการศึกษา Download
  - ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ Download
  - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ Download
  - ประกาศ/คำสั่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Download

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042 470218 อีเมล์: nong_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล วงนาแพง โทรศัพท์: 0857415939 อีเมล์: ginggium1226@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]