• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา
  2. ส่งเสริมนักเรียนให้มีความรู้  กล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  มีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
  3. ส่งเสริมนักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล
  4. ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น
  5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย
  6. จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   เป้าประสงค์

   1.  บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการอบรม ประชุมสัมมนา

   2.  นักเรียนให้มีความรู้  กล้าแสดงออก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  มีสุขภาพพลานามัย

                  ที่สมบูรณ์  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

   3.  นักเรียนใช้สื่อและอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการสืบค้นข้อมูล

   4.  นักเรียนมีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนให้มีความรู้เหมาะสมกับระดับชั้น

   5.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนอย่างหลากหลาย

   6.  จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 17:24:57 น.

โรงเรียนบ้านหนองอั้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042 470218 อีเมล์: nong_school@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรพิมล วงนาแพง โทรศัพท์: 0857415939 อีเมล์: ginggium1226@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]