• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     เป้าหมาย
  ๑.    โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดน่าอยู่ เอื้อต่อการเรียนรู้
  ๒.    นักเรียนได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานการเรียนรู้และมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
  ๓.    ครูปรับพฤติกรรมการเรียนการสอน นำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนางานในอาชีพ
  ๔.    ชุมชนและองค์กรท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  ๕.    นักเรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และนำความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวัน
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-08 11:09:55 น.

โรงเรียนบ้านหนองแหวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 โทรศัพท์: 042089830 อีเมล์: 43020028@nongkhai2.go.th
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวปนัดดา หล้าคอม โทรศัพท์: 042-089830 อีเมล์: panadda1313@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]